Language of document :

2016 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd Dunajská Streda (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Home Credit Slovakia a.s. / Klára Bíróová

(Byla C-42/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2008/48/CE – Vartotojų apsauga – Vartojimo kreditas – 1 straipsnis, 3 straipsnio m punktas, 10 straipsnio 1 ir 2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis ir 23 straipsnis – Sąvokų „popieriuje“ ir „kitoje patvarioje laikmenoje“ aiškinimas – Sutartis, kurioje daroma nuoroda į kitą dokumentą – „Rašytinės formos“ reikalavimas, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę – Reikiamos informacijos nustatymas atsižvelgiant į objektyvius požymius – Informacija, kuri turi būti nurodyta terminuotoje kredito sutartyje – Privalomos informacijos nebuvimo pasekmės – Proporcingumas)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Dunajská Streda

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Home Credit Slovakia a.s.

Atsakovė: Klára Bíróová

Rezoliucinė dalis

1.    2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 1 ir 2 dalys, siejamos su šios direktyvos 3 straipsnio m punktu reikia aiškinti taip:

–    kredito sutartis nebūtinai turi būti išdėstyta viename dokumente, tačiau visa minėtos direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta popieriuje ar kitoje patvarioje laikmenoje,

–    valstybei narei nedraudžiama savo nacionalinėje teisėje numatyti, kad, pirma, kredito sutartis, patenkanti į Direktyvos 2008/48 taikymo sritį ir išdėstyta popieriuje turi būti pasirašyta šalių, ir antra, šis parašo reikalavimas taikytinas visoms šios sutarties sudėtinėms dalims ir informacijai, nurodytai minėtos direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje.

2.    Direktyvos 2008/48 10 straipsnio 2 dalies h punktas turi būti aiškinamas taip: nebūtina, kad kredito sutartyje būtų nurodytos konkrečios kiekvieno vartotojo atliekamo mokėjimo datos, jei sutarties sąlygos leidžia vartotojui nesunkiai ir tiksliai nustatyti šių mokėjimų datas

3.    Direktyvos 2008/48 10 straipsnio 2 dalies h ir i punktai turi būti aiškinami taip: terminuotoje kredito sutartyje, numatančioje kapitalo amortizavimą atskirais mokėjimais, neturi būti pateikta amortizavimo lentelė, nurodanti tikslią kiekvienos įmokos dalį, kuri skirta paskolinto kapitalo grąžinimui. Šios nuostatos, skaitomos kartu su minėtos direktyvos 22 straipsnio 1 dalimi, neleidžia valstybėms narėms savo nacionalinės teisės aktuose numatyti tokios pareigos.

4.    Direktyvos 2008/48 23 straipsnis turi būti aiškinamas taip: jis nedraudžia valstybei narei savo nacionalinės teisės aktuose numatyti, jog tuo atveju, kai kredito sutartyje nenurodoma visa šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje išvardyta informacija, kreditas laikomas suteiktu be palūkanų ir kredito mokesčių, jei tai yra informacija, kurios nenurodymas gali atimti iš vartotojo galimybę įvertinti savo įsipareigojimų apimtį.

____________

1 OL C 155, 2015 5 11.