Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda - Slovaška) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

(Zadeva C-42/15)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 2008/48/ES – Varstvo potrošnikov – Potrošniški kredit – Člen 1, člen 3(m), člen 10(1) in (2), člen 22(1) in člen 23 – Razlaga izrazov „na papirju“ in „drug trajen nosilec podatkov“ – Pogodba, ki se sklicuje na drug dokument – Zahteva po ,pisni obliki‘ v smislu nacionalnega prava – Navedba zahtevanih informacij s sklicevanjem na objektivne parametre – Elementi, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi z določenim trajanjem – Posledice nenavedbe obveznih informacij – Sorazmernost)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Dunajská Streda

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Home Credit Slovakia a.s.

Tožena stranka: Klára Bíróová

Izrek

1.    Člen 10(1) in (2) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS v povezavi s členom 3(m) te direktive je treba razlagati tako, da:

–    ni potrebno, da je kreditna pogodba nujno pripravljena kot en dokument, vendar morajo biti vsi elementi iz člena 10(2) navedene direktive pripravljeni na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov;

–    ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, prvič, da morata kreditno pogodbo, ki spada na področje uporabe Direktive 2008/48 in ki je pripravljena na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, stranki podpisati in, drugič, da se ta zahteva po podpisu uporablja za vse elemente te pogodbe, na katere se nanaša člen 10(2) te direktive.

2.    Člen 10(2)(h) Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi navedeno, kdaj zapade vsako plačilo, ki ga mora opraviti potrošnik, s sklicevanjem na natančen datum, če pogoji v tej pogodbi potrošniku omogočajo, da brez težav in z gotovostjo razbere datume teh plačil.

3.    Člen 10(2)(h) in (i) Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi z določenim trajanjem, v skladu s katero se glavnica kredita povrne v zaporednih obrokih, v obliki preglednice odplačil pojasnjeno, kolikšen del vsakega plačila bo namenjen vračilu te glavnice. Te določbe v povezavi s členom 22(1) navedene direktive nasprotujejo temu, da država članica določi takšno obveznost v nacionalnih predpisih.

4.    Člen 23 Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, da se za kreditno pogodbo v primeru, da v njej niso navedeni vsi elementi, ki se zahtevajo s členom 10(2) te direktive, šteje, da je sklenjena brez obresti in stroškov, če gre za element, katerega odsotnost lahko ovira možnost potrošnika, da oceni obseg svojih obveznosti.

____________

1 UL C 155, 11.5.2015.