Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 17 октомври 2016 г. — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Дело C-528/16)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Ответници: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt [Министър-председател, Министър на земеделието, храните и горското стопанство]

Преюдициални въпроси

Представляват ли получените чрез мутагенеза организми генетично модифицирани организми по смисъла на член 2 от Директива 2001/18/ЕО от 12 март 2001 г.1 , въпреки че по силата на член 3 и приложение I Б към Директивата са освободени от задълженията във връзка с освобождаването и пускането на пазара на генетично модифицираните организми? По-специално, могат ли техниките на мутагенеза, и по-конкретно новите техники на насочена мутагенеза, използващи практики на генното инженерство, да се разглеждат като техники, изброени в приложение I A, към което препраща член 2? Оттук, трябва ли членове 2 и 3 и приложения I A и I Б към Директива 2001/18 от 12 март 2001 година да се тълкуват в смисъл, че освобождават от предпазни мерки, от оценка на въздействието и от проследимост всички генетично модифицирани организми и семена, получени чрез мутагенеза, или само организмите, получени чрез конвенционалните методи на произволна мутагенеза чрез йонизиращо лъчение или излагане на химични мутагени, съществуващи преди приемането на тези текстове?

Представляват ли получените чрез мутагенеза сортове генетично модифицирани сортове по смисъла на член 4 от Директива 2002/53/ЕО от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове2 , които не са освободени от задълженията, предвидени в тази директива? В противен случай, еднакво ли е приложното поле на тази директива с определеното от членове 2 и 3 от приложение I Б към Директивата от 12 март 2001 г., и освобождава ли то и сортовете, получени чрез мутагенеза, от задълженията, предвидени в Директивата от 13 юни 2002 г. за целите на вписването на генетично модифицираните сортове в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове?

Представляват ли членове 2 и 3 и приложение I Б към Директива 2001/18/ЕО от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, доколкото изключват мутагенезата от приложното поле на предвидените в Директивата задължения, мярка за пълна хармонизация, забраняваща на държавите членки да подлагат организмите, получени чрез мутагенеза, на всички или на част от задълженията, предвидени от Директивата или на каквото и да било друго задължение, или при транспонирането им държавите членки разполагат със свобода на преценка при определяне на правилата, които могат да се прилагат към организмите, получени чрез мутагенеза?

Може ли — с оглед на развитието на техниките на генното инженерство, появяването на нови сортове растения, получени благодарение на тези техники, и съществуващата понастоящем научна неяснота относно въздействието им и потенциалните рискове, произтичащи от тях за околната среда и здравето на човека и животните — да се оспори валидността на членове 2 и 3 и на приложения I A и I Б към Директива 2001/18/ЕО от 12 март 2001 г. от гледна точка на принципа на предпазните мерки, гарантиран от член 191-2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, доколкото тези разпоредби не подлагат генетично модифицираните организми, получени чрез мутагенеза, на предпазни мерки, оценка на въздействието и проследимост?

____________

1     Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета [– Декларация на Комисията] (OB L 106, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 75).

2     Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (OВ L 193, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 43, стр. 139).