Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 17. oktoobril 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès versus Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(kohtuasi C-528/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Eelotsuse küsimused

Kas mutageneesi teel saadud organismid on geneetiliselt muundatud organismid 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ1 artikli 2 tähenduses, kuigi need on direktiivi artikli 3 ja I B lisa alusel geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja turuleviimise puhul kehtestatud kohustustest vabastatud? Kas nimelt mutageneesi tehnikaid, eelkõige uusi suunatud mutageneesi tehnikaid, millega rakendatakse geenitehnoloogia protsesse, võib vaadelda I A lisas loetletud tehnikatena, millele on viidatud artiklis 2? Kas järelikult tuleb 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18 artikleid 2 ja 3 ning I A ja I B lisa tõlgendada nii, et nendega on ettevaatus-, mõju hindamise ja jälgitavusmeetmete kohaldamisest vabastatud kõik mutageneesi teel saadud geneetiliselt muundatud organismid ja seemned või ainult organismid, mis on saadud tavapäraste ioniseeriva kiirguse või keemiliste mutageenidega kokkupuute toimel toimuva juhusliku mutageneesi meetodite abil, mis olid olemas enne nende sätete vastuvõtmist?

Kas mutageneesi teel saadud sordid on geneetiliselt muundatud sordid 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/53/EÜühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta2 artikli 4 tähenduses, mis ei oleks selle direktiiviga ette nähtud kohustustest vabastatud? Kas selle direktiivi kohaldamisala on hoopiski identne kohaldamisalaga, mis tuleneb 12. märtsi 2001. aasta direktiivi artiklitest 2 ja 3 ning I B lisast ning kas see näeb samuti ette, et 13. juuni 2002. aasta direktiiviga geneetiliselt muundatud sortide ühisesse põllumajandustaimesortide kataloogi kandmiseks ette nähtud kohustused ei kehti mutageneesi teel saadud sortide puhul?

Kas 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta artiklid 2 ja 3 ning I B lisa on seetõttu, et nendega on mutagenees välja jäetud direktiiviga ette nähtud kohustuste kohaldamisalast, täieliku ühtlustamise meede, millega on liikmesriikidel keelatud kehtestada mutageneesi teel saadud organismide suhtes kõiki või osa direktiivis ette nähtud kohustusi või mõnda muud kohustust, või kas liikmesriikidele on nende ülevõtmisel jäetud kaalutlusruum, et määrata kindlaks mutageneesi teel saadud organismide suhtes kohaldatav kord?

Kas 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ artiklite 2 ja 3 ning I A ja I B lisa kehtivust võib seetõttu, et nende sätetega ei ole mutageneesi teel saadud geneetiliselt muundatud organismide suhtes kehtestatud ettevaatus-, mõju hindamise ja jälgitavusmeetmete kohustust, seada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikega 2 tagatud ettevaatuspõhimõtte seisukohast kahtluse alla, arvestades geenitehnoloogia protsesside arengut, nende tehnikate abil saadud uute taimesortide teket ja seda, et nende mõju ning nendest keskkonnale ja inimeste ja loomade tervisele tingitud võimalikud riskid ei ole praegu teaduslikult kindlaks tehtud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, lk 1; ELT eriväljaanne 15/06, lk 77).

2     Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, lk 1; ELT eriväljaanne 03/36, lk 281).