Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. listopada 2016. uputio Conseil d'État (Francuska) – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès protiv Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(predmet C-528/16)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Tuženici: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Prethodna pitanja

Predstavljaju li organizmi dobiveni mutagenezom genetski modificirane organizme u smislu članka 2. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001.1 , iako su temeljem članka 3. i Priloga I.B navedene direktive izuzeti od obveza u vezi s uvođenjem i stavljanjem na tržište genetski modificiranih organizama? Konkretno, mogu li se tehnike mutageneze, a osobito nove tehnike dirigirane mutageneze koje primjenjuju postupke genetičkog inženjeringa, smatrati tehnikama nabrojenim u Prilogu I.A na koji upućuje članak 2.? U skladu s time, treba li članke 2. i 3. i Priloge I.A i I.B Direktive 2001/18 od 12. ožujka 2001. tumačiti na način da sve genetski modificirane organizme i sjemenje dobiveno mutagenezom izuzimaju od mjera opreza, ocjene učinka i mogućnosti praćenja, ili to čine samo s organizmima dobivenima konvencionalnim metodama slučajne mutageneze ionizirajućim zračenjem ili izlaganjem mutagenim kemijskim agensima koji su postojali prije donošenja navedenih propisa?

Predstavljaju li sorte dobivene mutagenezom genetski modificirane sorte u smislu članka 4. Direktive Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta2 , koje nisu izuzete od obveza predviđenih tom direktivom? Nasuprot tome, je li područje primjene te direktive identično onome koje proizlazi iz članaka 2. i 3. i Priloga I.B Direktive od 12. ožujka 2001., te izuzima li i sorte dobivene mutagenezom od obveza predviđenih Direktivom od 13. lipnja 2002. za upis genetski modificiranih sorata u zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta?

Predstavljaju li članci 2. i 3. i Prilog I.B Direktive 2001/18/EZ od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama, u mjeri u kojoj isključuju mutagenezu iz područja primjene obveza predviđenih direktivom, mjeru potpunog usklađivanja koja državama članicama zabranjuje da organizme dobivene mutagenezom podvrgnu svim ili dijelu obveza predviđenih direktivom, ili bilo kojoj drugoj obvezi, ili države članice raspolažu – prilikom njihova prenošenja – marginom prosudbe kako bi utvrdile propise koji se primjenjuju na organizme dobivene mutagenezom?

Može li se dovesti u pitanje valjanost članaka 2. i 3. i Priloga I.A i I.B Direktive 2001/18 od 12. ožujka 2001., s obzirom na načelo opreznosti zajamčeno člankom 191. stavkom 2. UFEU-a, iz razloga što te odredbe ne podvrgavaju genetski modificirane organizme dobivene mutagenezom mjerama opreza, ocjene učinka i mogućnosti praćenja, a uzimajući u obzir razvoj postupaka genetičkog inženjeringa, pojavu novih biljnih sorata dobivenih zahvaljujući tim tehnikama i trenutno znanstveno nepoznavanje njihova utjecaja i potencijalnih rizika koji od njih proizlaze za okoliš i zdravlje ljudi i životinja?

____________

1     Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 35.).

2     Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 56., str. 212.).