Language of document :

 ASK juge_de_renvoi "Nom de la juridiction de renvoi? (ex. Bundesgerichtshof)" \* CHARFORMAT Conseil d'État ASK pays_de_renvoi " Pays de la juridiction de renvoi? (ex. Allemagne)" \* CHARFORMAT Franciaország ASK requérante "Nom du requérant au principal?" \* CHARFORMAT Confédération paysanne ASK défenderesse "Nom de la partie défenderesse au principal?" \* CHARFORMAT Premier ministre ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT 528/16 ASK ldp "Langue de procédure (préciser le ou l')?" \* CHARFORMAT francia

() által -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès kontra Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(C-. sz. ügy)

Az eljárás nyelve:

A kérdést előterjesztő bíróság

Az alapeljárás felei

Felperesek: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A mutagenezis útján nyert szervezeteket a 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv1 2. cikke értelmében genetikailag módosított szervezeteknek kell-e tekinteni annak ellenére, hogy az irányelv 3. cikke és I. B. melléklete értelmében mentesülnek a genetikailag módosított szervezetek kibocsátására és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok alól? Közelebbről a mutagenezis [eredeti 13. o.] technikái, főleg a mutagenezis új, génsebészeti módszerekkel végrehajtott technikái az irányelv 2. cikke által hivatkozott I. A. mellékletben felsorolt technikáknak tekinthetők-e? Következésképpen a 2001. március 12-i 2001/18 irányelv 2. és 3. cikkét, valamint I. B. mellékletét úgy kell-e értelmezni, hogy azok a mutagenezis útján nyert összes génmódosított szervezetet és vetőmagot mentesítik az óvintézkedések, a hatásvizsgálati és a nyomon követésre vonatkozó intézkedések alól, vagy csupán a véletlen mutagenezis – a rendelkezések elfogadását megelőzően létezett – hagyományos módszereivel; az ionizáló sugárzás vagy kémiai mutagéneknek való kitétel útján nyert szervezeteket?

A mutagenezis útján nyert fajtákat olyan genetikailag módosított fajtáknak kell-e tekinteni a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK irányelv2 4. cikke értelmében, amelyek nem mentesülnek az ezen irányelv által előírt kötelezettségek alól? Ezzel ellentétben, ezen irányelv hatálya azonos-e azzal, ami a 2001. március 12-i irányelv 2. és 3. cikkéből, valamint I. B. mellékletéből következik, és szintén mentesíti-e a mutagenezis útján nyert fajtákat a 2002. június 13-i irányelv által előírt, a genetikailag módosított fajtáknak a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékbe történő felvételére vonatkozó kötelezettségek alól?

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv 2. és 3. cikke, valamint I. B. melléklete – mivel azok mentesítik a mutagenezist az irányelv által előírt kötelezettségek hatálya alól – olyan teljes körű harmonizációs intézkedést jelentenek-e, amely megtiltja a tagállamok számára, hogy a mutagenezis útján nyert szervezetekre alkalmazni rendeljék az irányelv által előírt kötelezettségek egészét vagy egy részét vagy bármely más kötelezettséget, vagy azok átültetése során a tagállamok mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a mutagenezis útján nyert szervezetekre alkalmazandó szabályozás meghatározása érdekében?

A 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv 2. és 3. cikkének, valamint I. A. és I. B. mellékletének érvényessége – mivel ezek a rendelkezések nem vetik alá a genetikailag módosított szervezeteket az óvintézkedéseknek, a hatásvizsgálati és a nyomon követésre vonatkozó intézkedéseknek – megkérdőjelezhető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkének (2) bekezdése által biztosított elővigyázatosság elve szempontjából, figyelembe véve a génsebészet fejlődését, az ezen technikáknak köszönhetően nyert új növényfajták megjelenését, valamint a hatásukkal, illetve a környezetre, valamint az emberi és állati egészségre gyakorolt lehetséges kockázatokkal kapcsolatos jelenlegi tudományos bizonytalanságokat?

____________

1     A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 106., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 77. o.)

2     A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 36. kötet, 281. o.).