Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 17 oktober 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès mot Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Mål C-528/16)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Motpart: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Tolkningsfrågor

1.    Ska de organismer som har erhållits genom mutagenes anses utgöra genetiskt modifierade organismer, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 20011 , trots att de enligt artikel 3 och bilaga I B till direktivet inte omfattas av de krav som föreskrivs för utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer? Kan särskilt metoderna för mutagenes, bland annat de nya metoderna för styrd mutagenes där gentekniska förfaranden används, betraktas som en av de metoder som anges i bilaga I A till vilken det hänvisas i artikel 2 i direktivet? Ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktivet av den 12 mars 2001 följaktligen tolkas så, att samtliga genetiskt modifierade organismer och frösorter, eller enbart organismer som har erhållits genom konventionella metoder för slumpmässig mutagenes genom joniserande strålning eller behandling med kemiska mutagena ämnen som fanns innan direktivet antogs, är undantagna från kraven på försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbedömningar och spårbarhet?

2.    Ska de sorter som har erhållits genom mutagenes anses utgöra sorter som är genetiskt modifierade, i den mening som avses i artikel 4 i direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter2 , som inte är undantagna från de krav som föreskrivs i direktivet? Är tillämpningsområdet för detta direktiv tvärtom identiskt med det som följer av artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till direktivet av den 12 mars 2001 och undantas även de sorter som har erhållits genom mutagenes från de krav som föreskrivs för införande av genetiskt modifierade sorter i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter i direktivet av den 13 juni 2002?

3.    Ska artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, i den del mutagenes undantas från tillämpningsområdet för de krav som föreskrivs i direktivet, anses utgöra åtgärder för fullständig harmonisering som innebär ett förbud för en medlemsstat att låta genetiskt modifierade organismer, som har erhållits genom mutagenes, omfattas av de krav som föreskrivs i direktivet eller andra krav, eller har medlemsstaterna vid införlivandet av dessa bestämmelser ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att fastställa den ordning som ska vara tillämplig på de organismer som har erhållits genom mutagenes?

4.    Kan giltigheten av artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktiv 2001/18 av den 12 mars 2001 ifrågasättas med hänsyn till försiktighetsprincipen som garanteras i artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i den del genetiskt modifierade organismer som har erhållits genom mutagenes undantas från kraven på försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbedömningar och spårbarhet, med hänsyn till utvecklingen av gentekniska förfaranden, till uppkomsten av nya växtsorter genom dessa metoder och till den nu rådande vetenskapliga osäkerheten vad gäller dels deras inverkan dels deras eventuella negativa effekter för miljön och människors och djurs hälsa?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG - Kommissionens uttalande (EUT L 106, s. 1).

2 Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EUT L 193, s. 1).