Language of document : ECLI:EU:C:2016:149

Byla C‑247/14 P

HeidelbergCement AG

prieš

Europos Komisiją

„Apeliacinis skundas – Konkurencija – „Cemento ir susijusių produktų“ rinka – Administracinė procedūra – Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 – 18 straipsnio 1 ir 3 dalys – Sprendimas dėl prašymo pateikti informacijos – Motyvavimas – Prašymo patikslinimas“

Santrauka – 2016 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankami ar prieštaringi motyvai – Priimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

2.        Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Pareigos motyvuoti sprendimą vertinimas atsižvelgiant į bylos aplinkybes – Būtinybė nurodyti visas svarbias faktines ir teisines aplinkybes – Nebuvimas

(SESV 296 straipsnis)

3.        Konkurencija – Administracinė procedūra – Prašymas pateikti informacijos – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(SESV 296 straipsnio antra pastraipa; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalis)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 15 punktą)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 16 punktą)

3.        Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalyje yra apibrėžti sprendimo prašyti pateikti informacijos motyvavimo pagrindiniai elementai. Ši speciali pareiga motyvuoti yra esminis reikalavimas ne tik siekiant parodyti prašymo pateikti informacijos pagrįstumą; tai taip pat leidžia atitinkamoms įmonėms suprasti pareigos bendradarbiauti apimtį, kartu užtikrinant jų teisę į gynybą.

Kalbant apie pareigą nurodyti „prašymo tikslą“, reikia pažymėti, jog ji reiškia, kad Komisija turi savo prašyme nurodyti savo tyrimo dalyką, t. y. įvardyti tariamą konkurencijos normų pažeidimą. Komisija neprivalo asmeniui, kuriam skirtas sprendimas prašyti pateikti informacijos, pateikti visos turimos informacijos dėl įtariamų pažeidimų ar tikslios šių pažeidimų teisinės kvalifikacijos, jei aiškiai nurodo prielaidas, kurias ketina patikrinti. Kadangi informacijos būtinumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į prašyme jos pateikti nurodytą tikslą, jis turi būti nurodytas gana tiksliai, antraip būtų neįmanoma nustatyti, ar informacija yra būtina, ir teismas negalėtų vykdyti kontrolės.

Kaip žinoma, prašymas pateikti informacijos yra tyrimo priemonė, kuri paprastai naudojama tyrimo stadijoje iki pranešimo apie kaltinimus ir kurios vienintelis tikslas yra leisti Komisijai gauti reikiamą informaciją ir dokumentus, kad ji galėtų patikrinti tam tikros faktinės ir teisinės situacijos tikrumą ir turinį. Be to, nors dėl sprendimų atlikti patikrinimus yra nuspręsta, kad Komisija turi kuo tiksliau nurodyti ieškomus įrodymus ir ką ji tikrins, tačiau sprendime atlikti patikrinimą nebūtina aiškiai apibrėžti atitinkamos rinkos, tiksliai teisiškai kvalifikuoti įtariamų pažeidimų ar nurodyti laikotarpio, kuriuo padaryti šie pažeidimai, tokia nuomonė grindžiama tuo, kad patikrinimai atliekami tyrimo pradžioje, kai Komisija dar neturi tikslios informacijos. Vis dėlto labai trumpas, neaiškus, aptakus ir tam tikrais aspektais nevienareikšmiškas motyvavimas negali atitikti Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalyje nustatytų motyvavimo reikalavimų ir pagrįsti prašymo pateikti informacijos, kuris pateiktas praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo pirmųjų patikrinimų, nors Komisija įmonėms, įtariamoms dalyvavusioms darant pažeidimą, jau buvo pateikusi kelis prašymus pateikti informacijos, ir praėjus keliems mėnesiams nuo sprendimo pradėti procedūrą.

(žr. 17, 19–21, 24, 37–39 punktus)