Language of document : ECLI:EU:C:2016:148

Asia C-94/14

Flight Refund Ltd

vastaan

Deutsche Lufthansa AG

(Kúrian esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus (EY) N:o 1896/2006 – 17 ja 20 artikla – Sen tuomioistuimen velvoitteet, jota on pyydetty nimeämään eurooppalaista maksamismääräystä, sen vastapuolen esitettyä vastineen, koskevan riita-asian tutkimiseen alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Saatava, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaiseen oikeuteen saada korvaus lennon viivästymisen johdosta

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.3.2016

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Ennakkoratkaisukysymyksen tarpeellisuus ja esitettyjen kysymysten merkityksellisyys – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

(SEUT 267 artikla)

2.        Liikenne – Lentoliikenne – Asetus N:o 261/2004 – Matkustajille annettava korvaus ja apu – Lennon pitkäaikainen viivästyminen – Kansainvälisen toimivallan määrittely – Asetuksen N:o 44/2001 sovellettavuus – Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn Montrealin yleissopimuksen soveltumattomuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 261/2004 5–7 artikla; neuvoston asetus N:o 44/2001; vuoden 1999 Montrealin yleissopimuksen 19 artikla)

3.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus N:o 1896/2006 – Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annettu vastine, jossa ei kiistetä määräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivaltaa – Vaikutukset – Vastaaja ei ole vastannut asetuksen N:o 44/2001 24 artiklassa tarkoitetulla tavalla – Vastine, joka sisältää asiakysymyksiä koskevia väitteitä – Vaikutuksettomuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 44/2001 24 artikla)

4.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus N:o 1896/2006 – Sen tuomioistuimen velvoitteet, jota on pyydetty nimeämään eurooppalaisen maksamismääräyksen, josta vastapuoli on esittänyt vastineen, perustana olevan saatavan tutkimiseen riita-asian oikeudenkäynnissä alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Prosessioikeudellinen kysymys, josta ei nimenomaisesti säädetä tässä asetuksessa – Määräyksen antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sovellettavuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohta ja 26 artikla)

5.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus N:o 1896/2006 – Eurooppalaisen maksamismääräyksen, josta sen vastapuoli on antanut vastineen, perustana olevan saatavan tutkimiseen riita-asian oikeudenkäynnissä alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen nimeäminen – Asetuksen N:o 44/2001 sovellettavuus – Tehokkaan vaikutuksen ja puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1896/2006; neuvoston asetus N:o 44/2001)

6.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus N:o 1896/2006 – Tuomioistuin, jota on pyydetty nimeämään eurooppalaisen maksamismääräyksen, josta sen vastapuoli on antanut vastineen, perustana olevan saatavan tutkimiseen riita-asian oikeudenkäynnissä alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Tällaisessa nimeämisessä todettu eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta tai sen puuttuminen – Seuraukset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1896/2006; neuvoston asetus N:o 44/2001)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 40 ja 41 kohta)

2.        Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen N:o 261/2004 5–7 artiklaan perustuva matkustajan oikeus kiinteämääräiseen ja yhdenmukaistettuun korvaukseen lennon viivästymisen seurauksena on riippumaton vahingon korvaamisesta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn Montrealin yleissopimuksen 19 artiklan mukaisesti. Koska mainitun asetuksen säännösten ja Montrealin yleissopimuksen määräysten mukaiset oikeudet perustuvat siten erilaisiin sääntely-ympäristöihin, tässä yleissopimuksessa määrättyjä kansainvälisiä toimivaltasääntöjä ei sovelleta ainoastaan asetuksen N:o 261/2004 perusteella tehtyihin vaatimuksiin, koska viimeksi mainitut on tutkittava tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 mukaisesti.

(ks. 45 ja 46 kohta)

3.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 47 kohta)

4.        Euroopan unionin oikeutta on tulkittava siten, että sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuin käsittelee pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa menettelyssä eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen nimeämistä ja tarkastelee mainitussa tilanteessa jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa tutkia tällaisen maksamismääräyksen, josta vastapuoli on antanut vastineen säädetyssä määräajassa, perustana oleva saatava riita-asiain oikeudenkäynnissä, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetussa asetuksessa N:o 1896/2006 ei ole tämän tuomioistuimen toimivaltaan ja velvoitteisiin liittyviä tietoja, näihin prosessioikeudellisiin kysymyksiin sovelletaan tämän asetuksen 26 artiklan mukaan mainitun jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

Koska asetuksen N:o 1896/2006 rakenteesta ilmenee, että sillä ei pyritä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden prosessioikeutta, ja kun otetaan huomioon tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan rajallinen ulottuvuus, tätä säännöstä on tulkittava, siltä osin kuin siinä säädetään menettelyn automaattisesta jatkamisesta siinä tapauksessa, kun vastapuoli on jättänyt vastineen, tavanomaista riita-asiain käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, siten, että siinä ei aseteta erityisiä vaatimuksia niiden tuomioistuinten luonteelle, joissa menettelyä on jatkettava, tai säännöille, joita tällaisen tuomioistuimen pitää soveltaa.

(ks. 48, 54, 56 ja 73 kohta sekä tuomiolauselma)

5.        Euroopan unionin oikeutta on tulkittava siten, että sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuin käsittelee pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa menettelyssä eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen nimeämistä ja tarkastelee mainitussa tilanteessa jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa tutkia tällaisen maksamismääräyksen, josta vastapuoli on antanut vastineen säädetyssä määräajassa, perustana oleva saatava riita-asiain oikeudenkäynnissä, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetussa asetuksessa N:o 44/2001 edellytetään, että eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta ratkaistaan soveltamalla menettelysääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa tämän asetuksen säännösten tehokas vaikutus ja puolustautumisoikeudet, jolloin kyseeseen voi tulla joko ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tai tuomioistuin, jonka viimeksi mainittu nimeää alueellisesti ja aineellisesti toimivaltaiseksi tutkimaan saatavaa tavanomaisessa riita-asiain oikeudenkäynnissä.

Tältä osin kansallisen tuomioistuimen täytyy niiden kansallisten sääntöjen avulla, joita sovelletaan siinä vireillä olevassa menettelyssä, voida tutkia kysymystä kansainvälisestä toimivallasta soveltamalla asetuksessa N:o 44/2001 säädettyjä sääntöjä ja ottamalla huomioon kaikki tiedot, joita se tätä varten tarvitsee. Jos näin ei olisi, tämä tuomioistuin voisi joko tulkita menettelysääntöjään sillä tavalla, että se voi niiden mukaan täyttää mainitut vaatimukset, tai nimetä alueellisesti toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi saatavan tavanomaisessa riita-asiain oikeudenkäynnissä tutkimiseen aineellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen, joka tässä tapauksessa lausuu tarvittaessa omasta kansainvälisestä toimivallastaan asetuksessa N:o 44/2001 mainittujen perusteiden kannalta.

(ks. 48, 62–64 ja 73 kohta sekä tuomiolauselma)

6.        Euroopan unionin oikeutta on tulkittava siten, että sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuin käsittelee pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa menettelyssä eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen nimeämistä ja tarkastelee mainitussa tilanteessa jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa tutkia tällaisen maksamismääräyksen, josta vastapuoli on antanut vastineen säädetyssä määräajassa, perustana oleva saatava riita-asiain oikeudenkäynnissä, siinä tapauksessa, että tällainen tuomioistuin lausuu eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuinten kansainvälisestä toimivallasta ja toteaa tällaisen toimivallan olemassaolon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetussa asetuksessa N:o 44/2001 mainittujen perusteiden nojalla, viimeksi mainittu asetus ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettu asetus N:o 1896/2006 velvoittavat tämän tuomioistuimen tulkitsemaan kansallista lainsäädäntöä sillä tavalla, että viimeksi mainitun avulla voidaan määrittää tai nimetä alueellisesti ja aineellisesti toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan tämä asia.

Sitä vastoin siinä tapauksessa, että tällainen tuomioistuin toteaa tällaisen kansainvälisen toimivallan puuttuvan, sillä ei ole velvollisuutta tutkia uudelleen asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan kanssa analogisesti viran puolesta tätä maksamismääräystä. Nimittäin siltä osin kuin tällaista menettelyllistä tilannetta ei säädellä asetuksen N:o 1896/2006 säännöksissä vaan kansallisessa lainsäädännössä, tämän asetuksen säännöksiä ei voida, sen 20 artikla mukaan luettuna, edes analogisesti soveltaa tähän tilanteeseen. Lisäksi asetuksen N:o 1896/2006 18 artiklan 1 kohdan mukaan maksamismääräystä, josta vastapuoli on antanut vastineen säädetyssä määräajassa, ei voida todeta täytäntöönpanokelpoiseksi. Näin ollen tällainen tuomioistuin voi, jos se toteaa, että asetuksen N:o 44/2001 nojalla eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa, tehdä kansallisessa prosessioikeudessa tätä tapausta varten säädetyt päätelmät.

(ks. 48, 66, 67 ja 69–73 kohta sekä tuomiolauselma)