Language of document : ECLI:EU:C:2016:148

C‑94/14. sz. ügy

Flight Refund Ltd

kontra

Deutsche Lufthansa AG

(a Kúria [Magyarország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – 1896/2006/EK rendelet – 17. és 20. cikk – A kötelezettnek az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondása folytán perré alakult eljárás lefolytatására illetékes bíróság kijelölése érdekében eljáró bíróság kötelezettségei – Az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságának joghatósága – 44/2001/EK rendelet – Légi járatok késése miatti, a 261/2004/EK rendelet szerinti kártalanításhoz való jogra alapított igény”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2016. március 10.

1.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – A nemzeti bíróság hatásköre – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés szükségessége és a feltett kérdések relevanciája – A nemzeti bíróság általi értékelés

(EUMSZ 267. cikk)

2.        Közlekedés – Légi közlekedés – A 261/2004 rendelet – Az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség – A járat jelentős késése – A joghatóság megállapítása – A 44/2001 rendelet alkalmazhatósága – A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló egyezmény alkalmazhatatlansága

(261/2004 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 5–7. cikk; 44/2001 tanácsi rendelet; 1999. évi Montreáli Egyezmény 19. cikk)

3.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – A 1896/2006 rendelet – Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás, amely nem tartalmazza a származási tagállam joghatóságának vitatását – Joghatások – Az alperesnek a 44/2001 rendelet 24. cikke értelmében vett megjelenése – Hiány – Érdemi jogalapokat tartalmazó ellentmondás – Hatás hiánya

(1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 17. cikk, (1) bekezdés; 44/2001 tanácsi rendelet, 24. cikk)

4.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – A 1896/2006 rendelet – A kötelezettnek az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondása folytán perré alakult, az e meghagyás tárgyát képező követeléssel kapcsolatos eljárás lefolytatására illetékes bíróság kijelölése érdekében eljáró bíróság kötelezettségei – Az e rendelet által kifejezetten nem szabályozott eljárási kérdés – A meghagyás származási tagállama nemzeti jogának alkalmazandósága

(1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 17. cikk, (1) bekezdés és 26. cikk)

5.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – A 1896/2006 rendelet – A kötelezettnek az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondása folytán perré alakult, az e meghagyás tárgyát képező követeléssel kapcsolatos eljárás lefolytatására illetékes bíróság kijelölése – A 44/2001 rendelet alkalmazhatósága – A hatékony érvényesülés és a védelemhez való jog tiszteletben tartása

(1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 44/2001 tanácsi rendelet)

6.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – A 1896/2006 rendelet – A kötelezettnek az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondása folytán perré alakult, az e meghagyás tárgyát képező követeléssel kapcsolatos eljárás lefolytatására illetékes bíróság kijelölése érdekében eljáró bíróság – A meghagyás származási tagállama bíróságai joghatóságának fennállása vagy annak hiánya az ilyen kijelölés következtében – Következmények

(1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 44/2001 tanácsi rendelet)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 40., 41. pont)

2.        A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 rendelet 5–7. cikkére alapított, járatkésés következtében az utas átalány‑ és egységesített kártérítéshez való jog független a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Montreali Egyezmény 19. cikkének keretében biztosított kártérítéstől. Így, mivel az említett rendelet és a Montreali Egyezmény rendelkezéseire alapított jogok különböző szabályozás keretébe tartoznak, az ezen Egyezményben foglalt joghatósági szabályok nem alkalmazhatók a kizárólag a 261/2004 rendelet alapján előterjesztett kérelmekre, mivel ez utóbbiakat a a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendeletre tekintettel kell vizsgálni.

(vö. 45., 46. pont)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 47. pont)

4.        Az európai uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, amikor valamely bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama illetékes bíróságának kijelölésére irányuló eljárásban jár el, és azt vizsgálja, hogy ilyen körülmények között e tagállam bíróságai rendelkeznek‑e joghatósággal az ilyen, a kötelezett által az előírt határidőben ellentmondással megtámadott fizetési meghagyás alapját képező igénnyel kapcsolatos per lefolytatására, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006 rendelet nem szabályozza e bíróság jogait és kötelezettségeit, és ezen eljárási kérdésekre e rendelet 26. cikke értelmében továbbra is az említett tagállam nemzeti joga alkalmazandó.

Ugyanis, mivel az 1896/2006 rendelet szerkezetéből kitűnik, hogy annak nem célja a tagállami eljárásjogok összehangolása, és figyelemmel e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének korlátozott hatályára, e rendelkezést – annyiban, amennyiben a kötelezett ellentmondása esetén az eljárásnak a polgári peres eljárásra vonatkozó szabályokkal összhangban való automatikus folytatását írja elő – úgy kell értelmezni, hogy nem határoz meg az eljárást lefolytató bíróságok jellegére vagy az ilyen bíróság által alkalmazandó szabályokra vonatkozó sajátos követelményt.

(vö. 48., 54., 56., 73. pont és a rendelkező rész)

5.        Az európai uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, amikor valamely bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama illetékes bíróságának kijelölésére irányuló eljárásban jár el, és azt vizsgálja, hogy ilyen körülmények között e tagállam bíróságai rendelkeznek‑e joghatósággal az ilyen, a kötelezett által az előírt határidőben ellentmondással megtámadott fizetési meghagyás alapját képező igénnyel kapcsolatos per lefolytatására, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet megköveteli, hogy az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságai joghatóságának kérdését olyan eljárási szabályok alapján bírálják el, amelyek lehetővé teszik e rendelet rendelkezései hatékony érvényesülésének és a védelemhez való jognak a biztosítását, akár a kérdést előterjesztő bíróság, akár az általa a követelés elbírálására a polgári peres eljárás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőként kijelölt bíróság határoz e kérdésről.

E tekintetben a nemzeti bíróság által lefolytatott eljárásra alkalmazandó nemzeti szabályoknak ugyanis lehetővé kell tenniük e bíróság számára a joghatóság kérdésének a 44/2001 rendeletben foglalt szabályok alapján való vizsgálatát, figyelembe véve mindazon információt, amelyre e célból szüksége van. Ha ez nem lenne lehetséges, e bíróság akár értelmezheti akként az eljárási szabályokat, hogy azok lehetővé tegyék számára az említett követelményeknek való megfelelést, akár kijelölhet illetékes bíróságként valamely követelés érdemi elbírálására a polgári peres eljárás szerint hatáskörrel rendelkező bíróságot, amelynek így adott esetben határoznia kell a saját joghatóságáról, az említett 44/2001 rendeletben foglalt szempontokra tekintettel.

(vö. 48., 62–64., 73. pont és a rendelkező rész)

6.        Az európai uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, amikor valamely bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama illetékes bíróságának kijelölésére irányuló eljárásban jár el, és azt vizsgálja, hogy ilyen körülmények között e tagállam bíróságai rendelkeznek‑e joghatósággal az ilyen, a kötelezett által az előírt határidőben ellentmondással megtámadott fizetési meghagyás alapját képező igénnyel kapcsolatos per lefolytatására, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, abban az esetben, ha az ilyen bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságainak joghatóságáról határoz, és a 44/2001 rendeletben foglalt szempontokra tekintettel megállapítja az ilyen joghatóság fennállását, ez utóbbi rendelet és az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006 rendelet arra kötelezik e bíróságot, hogy a nemzeti jogot úgy értelmezze, hogy az lehetetővé tegye számára az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság meghatározását vagy kijelölését.

Ezzel szemben abban az esetben, amikor az ilyen bíróság az ilyen joghatóság hiányát állapítja meg, nem köteles hivatalból, az 1896/2006 rendelet 20. cikkével való analógia útján felülvizsgálni e fizetési meghagyást. Ugyanis, mivel az ilyen eljárásjogi helyzetet nem az 1896/2006 rendelet rendelkezései, hanem a nemzeti jog szabályozza, e rendelet rendelkezései, beleértve a 20. cikkét is, még analógia útján sem alkalmazhatók e helyzetre. Ezenfelül az 1896/2006 rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a kötelezett által az előírt határidőben ellentmondással megtámadott európai fizetési meghagyás nem végrehajtható. Következésképpen az ilyen bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságai 44/2001 rendelet szerinti joghatóságának hiánya esetén az ilyen helyzetre a nemzeti eljárásjogban előírt következményeket állapíthatja meg.

(vö. 48., 66., 67., 69–73. pont és a rendelkező rész)