Language of document : ECLI:EU:C:2016:148

Vec C‑94/14

Flight Refund Ltd

proti

Deutsche Lufthansa AG

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie (ES) č. 1896/2006 – Články 17 a 20 – Povinnosti súdu, ktorý má určiť miestne príslušný súd na rozhodovanie v sporovom konaní začatom v dôsledku podania odporu voči európskemu platobnému rozkazu odporcom – Právomoc súdov členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Pohľadávka založená na práve na náhradu škody na základe nariadenia (ES) č. 261/2004 z dôvodu meškania letu“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. marca 2016

1.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Právomoc vnútroštátneho súdu – Potreba prejudiciálnej otázky a relevantnosť položených otázok – Posúdenie vnútroštátnym súdom

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Náhrady a pomoc cestujúcim – Veľké meškanie letu – Určenie medzinárodnej právomoci – Uplatnenie nariadenia č. 44/2001 – Neuplatniteľnosť Montrealského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, články 5 až 7; nariadenie Rady č. 44/2001; Montrealský dohovor z roku 1999, článok 19)

3.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu, ktorý nenamieta právomoc súdu členského štátu pôvodu – Účinky – Účasť žalovaného na pojednávaní v zmysle článku 24 nariadenia č. 44/2001 – Neexistencia – Odpor, ktorý obsahuje dôvody týkajúce sa veci samej – Neexistencia vplyvu

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, článok 17 ods. 1; nariadenie Rady č. 44/2001, článok 24)

4.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Povinnosti súdu, ktorý má určiť miestne príslušný súd na rozhodovanie v sporovom konaní týkajúcom sa pohľadávky, na základe ktorej bol vydaný európsky platobný rozkaz, začatom v dôsledku podania odporu voči uvedenému platobnému rozkazu odporcom – Procesná otázka, ktorá nie je osobitne upravená v tomto nariadení – Uplatniteľnosť vnútroštátneho práva členského štátu pôvodu platobného rozkazu

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, článok 17 ods. 1 a článok 26)

5.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Určenie miestne príslušného súdu rozhodovať v sporovom konaní o pohľadávke, na základe ktorej bol vydaný európsky platobný rozkaz, začatom v dôsledku podania odporu voči uvedenému platobnému rozkazu odporcom – Uplatniteľnosť nariadenia č. 44/2001 – Dodržiavanie potrebného účinku a práva na obranu

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006; nariadenie Rady č. 44/2001)

6.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Súd, ktorý má určiť miestne príslušný súd na rozhodovanie v sporovom konaní týkajúcom sa pohľadávky, na základe ktorej bol vydaný európsky platobný rozkaz, začatom v dôsledku podania odporu voči uvedenému platobnému rozkazu odporcom – Existencia alebo nedostatok medzinárodnej príslušnosti súdov členského štátu pôvodu platobného rozkazu na základe takéhoto určenia – Dôsledky

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006; nariadenie Rady č. 44/2001)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 40, 41)

2.        Nárok na paušálnu a jednotnú náhradu pre cestujúceho v dôsledku meškania letu, vychádzajúci z článkov 5 až 7 nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, je nezávislý od náhrady škody upravenej v rámci článku 19 Montrealského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu. Keďže práva založené na ustanoveniach uvedeného nariadenia a Montrealského dohovoru patria do rozdielnych právnych rámcov, pravidlá na určenie medzinárodnej právomoci stanovené týmto dohovorom sa na návrhy podané iba na základe nariadenia č. 261/2004 neuplatnia, keďže ich treba preskúmať z hľadiska nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

(pozri body 45, 46)

3.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 47)

4.        Právo Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, za akých má súd rozhodnúť v konaní týkajúcom sa určenia miestne príslušného súdu členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu a posúdiť za uvedených okolností medzinárodnú právomoc súdov tohto členského štátu rozhodnúť v sporovom konaní o pohľadávke, na základe ktorej bol vydaný takýto platobný rozkaz, proti ktorému odporca podal odpor v lehote stanovenej na tento účel, z dôvodu, že nariadenie č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, bližšie neupravuje práva a povinnosti tohto súdu, riadia sa tieto procesné otázky podľa článku 26 tohto nariadenia naďalej vnútroštátnym právom uvedeného členského štátu.

Keďže totiž zo štruktúry nariadenia č. 1896/2006 vyplýva, že toto nariadenie nemá za cieľ harmonizovať procesné práva členských štátov, a vzhľadom na obmedzený rozsah článku 17 ods. 1 tohto nariadenia, treba toto ustanovenie v rozsahu, v akom stanovuje v prípade odporu podaného odporcom automatické pokračovanie konania v súlade s pravidlami riadneho občianskeho súdneho konania, vykladať v tom zmysle, že neukladá žiadnu osobitnú požiadavku týkajúcu sa povahy súdov, na ktorých má pokračovať konanie, alebo pravidiel, ktoré musí tento súd uplatniť.

(pozri body 48, 54, 56, 73 a výrok)

5.        Právo Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, za akých má súd rozhodnúť v konaní týkajúcom sa určenia miestne príslušného súdu členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu a posúdiť za uvedených okolností medzinárodnú právomoc súdov tohto členského štátu rozhodnúť v sporovom konaní o pohľadávke, na základe ktorej bol vydaný takýto platobný rozkaz, proti ktorému odporca podal odpor v lehote stanovenej na tento účel, nariadenie č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vyžaduje, aby sa otázka medzinárodnej právomoci súdov členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu rozhodla na základe procesných pravidiel, ktoré umožnia zaručiť potrebný účinok ustanovení tohto nariadenia a právo na obranu, či už o tejto otázke rozhoduje vnútroštátny súd alebo súd, ktorý tento vnútroštátny súd určí ako miestne a vecne príslušný rozhodnúť podľa riadneho občianskeho súdneho konania o pohľadávke.

V tejto súvislosti vnútroštátne pravidlá, ktoré sa uplatňujú na konanie, ktoré na vnútroštátnom súde prebieha, musia totiž tomuto súdu umožniť, aby preskúmal otázku medzinárodnej právomoci podľa pravidiel stanovených v nariadení č. 44/2001 vzhľadom na všetky informácie potrebné na tento účel. Ak by to tak nebolo, bolo by na vnútroštátnom súde, či vyloží svoje procesné pravidlá v tom zmysle, že mu umožňujú splniť uvedené požiadavky, alebo či určí súd vecne príslušný rozhodnúť podľa riadneho občianskeho súdneho konania o pohľadávke, v postavení miestne príslušného súdu, a má v takom prípade vzhľadom na kritériá uvedené v uvedenom nariadení č. 44/2001 prípadne rozhodnúť o svojej vlastnej medzinárodnej právomoci.

(pozri body 48, 62 – 64, 73 a výrok)

6.        Právo Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, za akých má súd rozhodnúť v konaní týkajúcom sa určenia miestne príslušného súdu členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu a posúdiť za uvedených okolností medzinárodnú právomoc súdov tohto členského štátu rozhodnúť v sporovom konaní o pohľadávke, na základe ktorej bol vydaný takýto platobný rozkaz, proti ktorému odporca podal odpor v lehote stanovenej na tento účel, a za predpokladu, že takýto súd rozhodne o medzinárodnej právomoci súdov členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu a stanoví, že takáto právomoc existuje vzhľadom na kritériá stanovené v nariadení č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, toto nariadenie č. 44/2001 a nariadenie č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, ukladajú takémuto súdu vyložiť vnútroštátne právo v tom zmysle, že mu umožňuje určiť alebo označiť miestne a vecne príslušný súd na rozhodnutie v tomto konaní.

Naopak, za predpokladu, že tento istý vnútroštátny súd stanoví, že takáto medzinárodná právomoc neexistuje, uvedený súd nie je povinný analogicky s článkom 20 nariadenia č. 1896/2006 preskúmať ex offo tento platobný rozkaz. V rozsahu, v akom sa totiž takáto sporová situácia riadi vnútroštátnym právom, a nie ustanoveniami nariadenia č. 1896/2006, sa ustanovenia tohto nariadenia, vrátane jeho článku 20, nemôžu ani analogicky na túto situáciu uplatniť. Okrem toho platobný rozkaz, proti ktorému podal odporca v stanovenej lehote odpor, nemôže v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia č. 1896/2006 nadobudnúť vykonateľnosť. Následne môže takýto súd zo svojho konštatovania neexistencie príslušnosti súdov členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu na základe nariadenia č. 44/2001 vyvodiť dôsledky stanovené pre tento prípad vo vnútroštátnom procesnom práve.

(pozri body 48, 66, 67, 69 – 73 a výrok)