Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 28. oktober 2016 – Montte S.L. mod Musikene

(Sag C-546/16)

Processprog: Spanien

Den forelæggende ret

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Montte S.L.

Sagsøgt: Musikene

Præjudicielle spørgsmål

Er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU 1 af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF til hinder for en national bestemmelse som TRLCSP’s artikel 150, stk. 4 2 , eller for en fortolknings- og anvendelsespraksis vedrørende denne bestemmelse, hvorefter de ordregivende myndigheder i de dokumenter, som fastsætter reglerne for et offentligt udbud, kan bestemme, at tildelingskriterier kan anvendes i flere faser, hvorunder de tilbud, som ikke opnår en på forhånd fastsat minimumstærskel med hensyn til antal af point udelukkes?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er direktiv 2014/24 da til hinder for en national bestemmelse eller en fortolknings- og anvendelsespraksis vedrørende denne bestemmelse, hvorefter der i forbindelse med offentlige udbud gøres brug af den nævnte ordning med tildelingskriterier i flere faser, hvori tilbuddene kan udelukkes, således at der i den sidste fase ikke er et tilstrækkeligt antal tilbud til at sikre en reel konkurrence?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, er direktiv 2014/24 da – eftersom en reel konkurrence ikke er sikret, eller kravet om, at kontrakten skal tildeles buddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, ikke er opfyldt – til hinder for et vilkår som det omhandlede, hvorefter prisfaktoren alene vurderes ved de tilbud, som har opnået 35 ud af 50 point i henhold til de tekniske kriterier?

____________

1     EUT 2014, L 94, s. 65.

2     Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público