Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 10. november 2016 – Merck Sharp mod Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

(Sag C-567/16)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Merck Sharp

Sagsøgt: Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

Præjudicielle spørgsmål

Skal en meddelelse om procedurens afslutning udstedt af referencemedlemsstaten i henhold til artikel 28, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 1 af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler behandles som svarende til en udstedt markedsføringstilladelse hvad angår artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 469/2009/EF 2 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) (herefter »SBC-forordningen«) inden grundpatentets udløb, således at en ansøger om et SBC i den pågældende medlemsstat er berettiget til at ansøge om og få udstedt et SBC på grundlag af meddelelsen om procedurens afslutning?

Såfremt spørgsmål (1) besvares benægtende, er den manglende markedsføringstilladelse i den pågældende medlemsstat på datoen for ansøgning om et SBC i den medlemsstat da under omstændighederne i spørgsmål (1) en mangel, der kan afhjælpes i henhold til SBC-forordningens artikel 10, stk. 3, når markedsføringstilladelsen først er udstedt?

____________

1 EFT L 311, s. 67

2 EFT L 152, s. 1.