Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 17. listopadu 2016 – C. K., H. F. a (nezletilý) A. S. v. Republika Slovinsko

(Věc C-578/16)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Žalobci: C. K., H. F. a (nezletilý) A. S.

Žalovaná: Republika Slovinsko

Předběžné otázky

Přísluší výklad pravidel týkajících se uplatnění diskrečního ustanovení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III vzhledem k povaze tohoto ustanovení v konečném důsledku soudu členského státu a zbavují tato pravidla soud, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, povinnosti předložit věc Soudnímu dvoru na základě čl. 267 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie?

Podpůrně, pokud je odpověď na výše uvedenou otázku záporná:

Je posouzení okolností podle čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III (v takovém případě, jako je případ, který je předmětem žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce) dostatečné k tomu, aby splňovalo požadavky článku 4 a čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s článkem 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 33 Ženevské úmluvy?

V souvislosti s touto otázkou:

Vyplývá z výkladu čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III, že členský státe je povinen pro účely zajištění účinné ochrany proti porušování práv podle článku 4 Listiny základních práv Evropské unie povinen v případech, jakým je případ, který je předmětem tohoto řízení o předběžné otázce, uplatnit diskreční ustanovení a že uplatnění tohoto ustanovení zakazuje přemístění žadatele o mezinárodní ochranu do příslušného členského státu, který uznal svou příslušnost v souladu s tímto nařízením?

Pokud je odpověď na výše uvedenou otázku kladná:

Může diskreční ustanovení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III sloužit k tomu, aby se na jeho základě žadatel o mezinárodní ochranu nebo jiná osoba v řízení o přemístění podle tohoto nařízení mohla dovolávat jeho uplatnění, které musí příslušné správní orgány a soudy členského státu posoudit, nebo jsou uvedené správní orgány a soudy povinné zjišťovat uvedené okolnosti ex officio?

____________