Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 17. novembril 2016 – C. K, H. F. ja A. S. versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-578/16)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: C. K, H. F. ja A. S.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 kohase kaalutlusõiguse klausli kohaldamisega seotud eeskirjade tõlgendamine kuulub kõnealuse sätte olemust arvesse võttes liikmesriigi viimase astme kohtu pädevusse ja kas need eeskirjad vabastavad kohtu, kelle otsuste peale ei ole võimalik edasi kaevata, kohustusest saata kohtuasi Euroopa Kohtusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 kolmanda lõigu alusel?

Teise võimalusena, juhul kui vastus eespool esitatud küsimusele on eitav:

2.    Kas asjaolude hindamine Dublini III määruse artikli 3 lõike 2 kohaselt (sellises kohtuasjas nagu on eelotsusetaotluse esemeks) on piisav, et vastata Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 ja artikli 19 lõike 2 nõuetele koostoimes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 ja Genfi konventsiooni artikliga 33?

Selle küsimusega seoses:

3.    Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 tõlgendamisest tuleneb, et liikmesriik on kohustatud kohaldama kaalutlusõiguse klauslit, selleks et tagada tõhus kaitse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 kohaste õiguste rikkumise eest sellistel puhkudel nagu on käesoleva eelotsusetaotluse esemeks, ning et kõnealune kohaldamine keelab rahvusvahelise kaitse taotleja üleandmise vastutavale liikmesriigile, kes on tunnistanud end vastutavaks vastavalt kõnealusele määrusele?

Kui vastus eespool esitatud küsimusele on jaatav:

4.    Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 kohane kaalutlusõiguse klausel võib olla aluseks, mis võimaldab rahvusvahelise kaitse taotlejal või mõnel teisel isikul, kelle puhul on tegemist kõnealuse määruse kohase üleandmismenetlusega, tugineda kõnealuse määruse kohaldamisele, mida pädevad haldusasutused ja liikmesriigi kohtud peavad hindama, või peavad nimetatud haldusasutused ja kohtud kõnealuseid asjaolusid kontrollima omal algatusel?

____________