Language of document :

A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. K., H. F. és A. S. (kiskorú) kontra Szlovén Köztársaság

(C-578/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperesek: C. K., H. F. és A. S. (kiskorú)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tagállami bírósághoz tartozik-e végső soron a Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési záradék alkalmazásával kapcsolatos szabályok értelmezése, figyelembe véve e rendelkezés természetét, és e szabályok mentesítik-e a bíróságot – amelynek határozatai ellen nem lehet jogorvoslattal élni – azon kötelezettség alól, hogy az ügyet a Bíróság elé terjessze az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkének harmadik bekezdése alapján?

Másodlagosan, ha a fenti kérdésre nemleges a válasz:

A Dublin III-rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti körülmények mérlegelése (olyan esetben, mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi) elegendő-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 3. cikkével, valamint a genfi egyezmény 33. cikkével együttesen értelmezett 4. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfeleléshez?

Ezzel a kérdéssel összefüggésben:

Az következik-e a Dublin III-rendelet 17. cikke (1) bekezdésének értelmezéséből, hogy olyan esetekben, mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi, kötelező a mérlegelési záradék tagállam általi alkalmazása az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke szerinti jogok megsértésével szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében, illetve hogy ez az alkalmazás tiltja a nemzetközi védelmet kérelmezőnek a felelős tagállamba történő átadását, amely elismerte a felelősségét e rendeletnek megfelelően?

Amennyiben a fenti kérdésre igenlő a válasz:

A Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési záradék szolgálhat-e alapul a nemzetközi védelmet kérelmező vagy más személy számára az e rendelet szerinti átadási eljárás során arra, hogy hivatkozzon e záradék alkalmazására, amelyet a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságoknak és a tagállami bíróságoknak mérlegelniük kell, vagy az említett közigazgatási hatóságok és bíróságok kötelesek hivatalból megállapítani az említett körülményeket?

____________