Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 17 november 2016 – C. K., H. F. in mld. A. S. mot Republiken Slovenien

(Mål C-578/16)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C. K., H. F. in mld. A. S.

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

1)    Ankommer det i sista hand på en nationell domstol att tolka reglerna avseende tillämpningen av klausulen om diskretionär bedömning enligt artikel 17.1 i Dublin III-förordningen, med beaktande av syftet med denna bestämmelse, och undantar dessa regler en domstol vars avgörande det inte finns något rättsmedel mot från skyldigheten att hänskjuta målet till Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

För det fall att föregående fråga ska besvaras nekande:

2)    Är en bedömning av omständigheterna enligt artikel 3.2 i Dublin III-förordningen (i ett sådant fall som det förevarande) tillräcklig för att uppfylla kraven som följer av artikel 4 och artikel 19.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförda med artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, samt artikel 33 i Genevekonventionen?

I samband med denna fråga:

3)    Följer det av en tolkning av artikel 17.1 i Dublin III-förordningen att en medlemsstat är skyldig att tillämpa klausulen om diskretionär bedömning för att säkerställa ett effektivt skydd mot ett åsidosättande av de rättigheter som anges i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i fall som det förevarande, och att en sådan tillämpning utgör hinder mot att överföra en sökande av internationellt skydd till den medlemsstat som har erkänt sig behörig i enlighet med denna förordning?

För det fall att föregående fråga ska besvaras jakande:

4)    Kan en sökande av internationellt skydd eller en annan person som omfattas av ett överföringsförfarande enligt Dublin III-förordningen lägga klausulen om diskretionär bedömning i artikel 17.1 nämnda förordning till grund för att åberopa att denna bestämmelse ska tillämpas, så att de behöriga myndigheterna eller domstolarna i en medlemsstat ska ta ställning härtill, eller är nämnda administrativa myndigheter och domstolar skyldiga att fastställa nämnda omständigheter ex officio?

____________