Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från The Labour Court, Ireland - Irland) – David L. Parris mot Trinity College Dublin m.fl.

( C-443/15)1

(Begäran om förhandsavgörande – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78/EG – Artikel 2 – Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder – Nationell pensionsplan – Utbetalning av en efterlevandeförmån till den registrerade partnern – Villkor – Partnerskapet ska ha ingåtts innan medlemmen i nämnda plan fyllde 60 år – Registrerat partnerskap – Kunde ej ingås i den berörda medlemsstaten före år 2010 – Fast förhållande föreligger – Artikel 6.2 – Befogad särbehandling på grund av ålder)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

The Labour Court, Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dr. David L. Parris

Motparter: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform och Department of Education and Skills

Domslut

Artikel 2 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att nationella bestämmelser vilka, som villkor för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en efterlevandeförmån enligt en tjänstepensionsplan, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år, samtidigt som den berörda medlemmen enligt nationell lag inte kunde ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder, inte innebär diskriminering på grund av sexuell läggning.

Artiklarna 2 och 6.2 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att sådana nationella bestämmelser som dem som är i fråga i det nationella målet vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en efterlevandeförmån enligt en tjänstepensionsplan, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år, samtidigt som den berörda medlemmen enligt nationell lag inte kunde ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder, inte innebär diskriminering på grund av ålder.

Artiklarna 2 och 6.2 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att sådana nationella bestämmelser som dem som är i fråga i det nationella målet inte kan innebära diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder i kombination, när dessa bestämmelser varken innebär diskriminering på grund av sexuell läggning eller på grund av ålder, när dessa grunder beaktas var och en för sig.

____________

1 EUT C 354, 26.10.2015.