Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nederländerna) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(C-442/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Århuskonventionen – Direktiv 2003/4/EG – Artikel 4.2 – Allmänhetens tillgång till information – Begreppet ’uppgifter om utsläpp i miljön’ – Direktiv 91/414/EEG – Direktiv 98/8/EG – Förordning (EG) nr 1107/2009 – Utsläppande av växtskyddsmedel och biocidprodukter på marknaden – Sekretess – Skydd av industriella och kommersiella intressen)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Motpart: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

ytterligare deltagare i rättegången: Makhtesim-Agan Holland BV

Domslut

Artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, ska tolkas på så sätt att den omständigheten att den som ansöker om ett godkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt för utsläppande på marknaden inte under förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande begär att de uppgifter som inges inom ramen för det förfarandet ska behandlas konfidentiellt med stöd av artikel 14 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, av artiklarna 33.4 och 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, inte hindrar den behöriga myndigheten från att pröva en invändning som framställts av den som ansökt om nämnda godkännande. mot en ansökan om tillgång till dessa uppgifter som tredje man gett in med stöd av direktiv 2003/4 efter det att nämnda förfarande avslutats, och inte hindrar att myndigheten i förekommande fall avslår ansökan med tillämpning av artikel 4.2 första stycket d i samma direktiv på den grunden att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar den kommersiella och industriella informationen.

Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas enligt följande:

Begreppet ”utsläpp i miljön” i den mening som avses i nämnda bestämmelse omfattar utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller, förutsatt att det rör sig om faktiska och förutsebara utsläpp under normala eller realistiska användningsförhållanden.

Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i nämnda bestämmelse omfattar uppgifter om art, kvantitet, tidpunkt och plats med avseende på ”utsläpp i miljön” av växtskyddsmedel och biocidprodukter samt de ämnen som dessa medel och produkter innehåller. Förstnämnda begrepp omfattar vidare uppgifter om nämnda utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, särskilt uppgifter om resthalter som förekommer i miljön som en följd av användning av den berörda produkten, och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning, oberoende av om dessa uppgifter hämtats från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier.

Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att när det inges en ansökan om tillgång till information om utsläpp i miljön och ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle ha negativa följder för något av de intressen som avses i artikel 4.2 första stycket a, d, f–h i direktiv 2003/4, ska endast relevanta uppgifter som kan hämtas från informationskällan och som avser utsläpp i miljön lämnas ut, för det fall att det är möjligt att åtskilja dessa uppgifter från andra uppgifter i informationskällan, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

____________

(1 ) EUT C 462, 22.12.2014.