Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 25.10.2016 – Kevin Joseph Devine v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Asia C-538/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Kevin Joseph Devine

Vastapuoli: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 1 alakohdan a alakohtaa tulkittava siten, että sopimusta koskevan asian käsitteen alaan kuuluu myös matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 29[5]/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20042 7 artiklan mukainen korvausvaatimus, joka on esitetty lennosta vastaavaa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, joka ei ole asianomaisen matkustajan sopimuspuoli?

Siltä osin kuin asetuksen (EY) N:o 1215/2012 7 artiklan 1 alakohtaa voidaan soveltaa:

onko silloin, kun matkustajaa kuljetetaan kaksi lentoa käsittävällä lentoreitillä ilman merkittävän pituista välilaskua kauttakulkulentokentällä, lentomatkustajan lopullista määräpaikkaa pidettävä asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisena täytäntöönpanopaikkana myös silloin, kun kanteessa esitettävä asetuksen (EY) N:o 261/2004 7 artiklan mukainen korvausvaatimus perustuu matkan ensimmäisellä osuudella ilmenneeseen viivästykseen ja kanne kohdistuu ensimmäisestä lennosta vastannutta lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, joka ei ole kuljetussopimuksen sopimuspuoli?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.

2 EUVL 2004, L 46, s. 1.