Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Frankfurt am Main (Nemecko) 25. októbra 2016 – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(vec C-538/16)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgerichts Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Kevin Joseph Devine

Žalovaná: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 7 bod 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že pojem „zmluvné veci“ zahŕňa aj právo na náhradu podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/912 , ktoré sa uplatňuje voči prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ktorý nie je zmluvným partnerom dotknutého cestujúceho?

Pokiaľ sa uplatní článok 7 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012:

Treba v prípade prepravy cestujúcich pozostávajúcej z dvoch letov bez pobytu na prestupovom letisku, ktorý stojí za zmienku, považovať cieľové miesto cestujúceho za miesto zmluvného plnenia podľa článku 7 bodu 1 písm. b) druhej zarážky nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, keď sa v žalobe uplatňovaný nárok na vyplatenie náhrady podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 opiera o poruchu, ktorá nastala na prvom úseku letu, a žaloba je podaná proti prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi uskutočňujúcemu prvý let, ktorý nie je zmluvným partnerom zmluvy o preprave?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.