Language of document :

Žaloba podaná dne 29. listopadu 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-620/16)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo porušila rozhodnutí Rady 2014/699/EU1 a čl. 4 odst. 3 SEU tím, že na 25 zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu hlasovala v rozporu s postojem stanoveným v tomto rozhodnutí a vyjádřila veřejně námitku jak proti tomuto postoji, tak proti výkonu hlasovacích práv Unií, který v něm byl stanoven.

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobkyně následující:

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), ke které kromě 26 členských států patří rovněž Evropská unie, zpravuje Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Na 25 zasedání revizní komise OTIF se jednalo o určitých změnách Úmluvy a jejich přípojků. K některým z těchto bodů stanovila Rada v rozhodnutí 2014/699/EU postoj Unie.

Na zasedání hlasovalo Německo ve dvou bodech v rozporu s postojem stanoveným v tomto rozhodnutí, vyslovilo veřejnou námitku proti tomuto postoji a v jednom případě i proti výkonu hlasovacích práv Unie stanovenému v tomto postoji.

Toto jednání je neslučitelné s uvedeným rozhodnutím 2014/699/EU, jakož i s čl. 4 odst. 3 SEU.

____________

1 Rozhodnutí Rady 2014/699/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní (Úř. věst. 2014, L 293, s. 26).