Language of document :

Talan väckt den 29 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-620/16)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, Bevollmächtigte)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets beslut 2014/699/EU1 och artikel 4.3 FEU genom att vid det 25:e mötet i Otifs översynskommitté rösta emot den gemensamma ståndpunkten i det beslutet och offentligt ta avstånd både från den gemensamma ståndpunkten och från det i detta fastslagna utövandet av rösträtten från EU:s sida, och

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder:

Den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif), i vilken EU är medlem tillsammans med 26 medlemsstater, förvaltar fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif).

Vid det 25:e mötet i Otifs översynskommitté hölls en omröstning avseende vissa ändringar av fördraget och dess bihang. Rådet fastställde EU:s gemensamma ståndpunkter vad gäller vissa av dessa punkter i beslut 2014/699/EU.

Vid mötet röstade Förbundsrepubliken Tyskland i två av dessa punkter emot den gemensamma ståndpunkten i beslutet, tog avstånd offentligt från den ståndpunkten och i ett av fallen även från det i detta fastslagna utövandet av rösträtten från EU:s sida.

Denna hållning är oförenlig med beslut 2014/699/EU och artikel 4.3 FEU.

____________

1 Rådets beslut 2014/699/EU av den 24 juni 2014 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 25:e mötet i Otifs översynskommitté när det gäller vissa ändringar av fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) och dess bihang (EUT L 293, s. 26).