Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016-0828\tra-doc-et-req_comm-t-0828-2016-201610958-02_00.doc

25. novembril 2016 esitatud hagi – CRDO Torta del Casar versus EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(kohtuasi T-828/16)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Pomares Caballero ja M. Pomares Caballero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 10 486 447

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2573/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust nii, et tuvastatakse, et käesolevas kohtuasjas esinevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 (koostoimes määruse nr 510/2006 artikli 13 lõikega 1) kohase suhtelise registreerimisest keeldumise põhjuse kohaldamise tingimused;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ja

igal juhul jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud (sealhulgas apellatsioonikoja menetlusega seotud kulud).

Väited

Määruse nr 510/2006 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 lõike 1 (koostoimes sama akti artikli 13 lõikega 1 ja viimase võimalusena määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes sisalduva viite alusel) rikkumine.

Määruse nr 510/2006 artikli 13 lõike 1 (määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 sisalduva viite alusel) rikkumine.

Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine.

Õiguskindluse ja hea halduse üldpõhimõtete rikkumine.

____________