Language of document :

Tužba podnesena 28. studenoga 2016. – Švedska protiv Komisije

(predmet T-837/16)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Švedska (zastupnici: A. Falk and F. Bergius, u svojstvu agenata)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

poništiti Provedbenu odluku Komisije C(2016) 5644 od 7. rujna 2016. o davanju autorizacije za određene upotrebe olovnog sulfokromata žutog i olovnog kromata molibdata sulfata crvenog prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (osporavana odluka), i

naložiti Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je Komisija prekoračila svoje provedbene ovlasti prema članku 291. stavku 2. UFEU-a i Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Komisija je prekoračila svoje provedbene ovlasti time što je povrijedila članak 55. i članak 60. stavak 4. Uredbe br. 1907/2006 i dala autorizaciju za koju je podnesena prijava, a da pritom protivno cilju uredbe nisu bili ispunjeni uvjeti propisani uredbom za takvo davanje autorizacije.

Komisija je povrijedila članak 60. stavak 4. Uredbe br. 1907/2006 time što je dala autorizaciju, a da pritom nije izvršila vlastitu ocjenu uvjeta za davanje autorizacije u skladu s tim člankom i dostatno istražila jesu li ispunjeni uvjeti za davanje autorizacije prema tom članku.

Komisija je također povrijedila članak 55. Uredbe br. 1907/2006 time što je dala autorizaciju protivno cilju sustava autorizacije i to, inter alia, osigurati dobro funkcioniranje unutarnjega tržišta i postupnu zamjenu posebno zabrinjavajućih tvari prikladnim alternativnim tvarima ili tehnikama, kada je to ekonomski i tehnički izvedivo.

Drugi tužbeni razlog se temelji na činjenici da je Komisija počinila očitu pogrešku u ocjeni i pogrešno primijenila pravo.

U prilog ovom tužbenom zahtjevu upućuje se na iste činjenice kao što su one navedene u odnosu na prvi tužbeni razlog. Činjenica da je Komisija zanemarila članak 55. i članak 60. stavak 4. Uredbe br. 1907/2006, kao što je to gore opisano, stoga također znači da je Komisija u osporavanoj odluci počinila očito pogrešnu ocjenu i pogrešno primijenila pravo.

Treći tužbeni razlog se temelji na činjenici da je Komisija povrijedila načelo predostrožnosti i obvezu obrazlaganja.

Komisija je povrijedila načelo predostrožnosti time što je dala autorizaciju a da pritom nije izvršila vlastitu ocjenu uvjeta za davanje autorizacije sukladno članku 60. stavku 4. Uredbe br. 1907/2006 i dostatno istražila jesu li ispunjeni uvjeti iz tog članka za davanje autorizacije.

U svakom slučaju, Komisija je povrijedila svoju obvezu obrazlaganja koja proizlazi iz članka 296. UFEU-a, članka 130. Uredbe br. 1907/2006 i načela dobre uprave, jer iz osporavane odluke nije moguće razaznati kako je Komisija ocijenila jesu li ispunjeni uvjeti za davanje autorizacije u skladu s člankom 60. stavkom 4. uredbe.

____________