Language of document :

2016 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Švedija / Komisija

(Byla T-837/16)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk ir F. Bergius

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Panaikinti 2016 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2016) 5644 dėl leidimo naudoti geltonąjį švino sulfochromatą ir raudonąjį švino chromato molibdato sulfatą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – ginčijamas sprendimas), ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus pagal SESV 291 straipsnio 2 dalį ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Komisija viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus, nes nepaisė Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 55 straipsnio ir 60 straipsnio 4 dalies ir suteikė prašomą leidimą, nors netenkinamos tokiam leidimui reglamente nustatytos sąlygos, ir taip pažeidė reglamento tikslą.

Komisija pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį, nes suteikė leidimą, pati neatlikusi leidimo suteikimo pagal tą straipsnį sąlygų vertinimo ir pakankamai nepatikrinusi, ar buvo įvykdytos leidimo suteikimo pagal tą straipsnį sąlygos.

Be to, Komisija nepaisė Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 55 straipsnio, nes suteikė leidimą, pažeisdama leidimų sistemos tikslą, be kita ko, užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą ir palaipsniui pakeisti didelį susirūpinimą keliančias medžiagas tinkamomis alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis, kurios yra ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvios.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija atliko akivaizdžiai neteisingą vertinimą ir neteisingai taikė teisės nuostatas.

-    Pirmame ieškinio pagrindine nurodytomis aplinkybėmis remiamasi ir šiame ieškinio pagrinde. Pirmiau aprašytas Komisijos padarytas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 55 straipsnio ir 60 straipsnio 4 dalies pažeidimas taip pat reiškia, kad Komisija ginčijame sprendime atliko akivaizdžiai neteisingą vertinimą ir neteisingai taikė teisės nuostatas.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė atsargumo principą ir pareigą motyvuoti.

Komisija pažeidė atsargumo principą, nes suteikė leidimą, pati neatlikusi leidimo suteikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį sąlygų vertinimo ir pakankamai nepatikrinusi, ar buvo įvykdytos leidimo suteikimo pagal tą straipsnį sąlygos.

Bet kuriuo atveju Komisija pažeidė savo pareigą motyvuoti, kuri kyla iš SESV 296 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 130 straipsnio ir gero administravimo principo, nes iš ginčijamo sprendimo nematyti, kaip Komisija įvertino, ar buvo įvykdytos leidimo suteikimo pagal reglamento 60 straipsnio 4 dalį sąlygos.

____________