Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Zviedrija/Komisija

(lieta T-837/16)

Tiesvedības valoda – zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zviedrijas Karaliste (pārstāvji – A. Falk un F. Bergius)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2016. gada 7. septembra Īstenošanas lēmumu C(2016) 5644, ar kuru tiek piešķirta licence dažiem svina sulfohromāta dzeltenā un svina hromāta, molibdāta un sulfāta sarkanā izmantošanas veidiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”), un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārsniegusi savas īstenošanas pilnvaras saskaņā ar LESD 291. panta 2. punktu un Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Komisija esot pārsniegusi savas īstenošanas pilnvaras, neievērojot Regulas Nr. 1907/2006 55. pantu un 60. panta 4. punktu un piešķirot pieprasīto licenci, lai gan nav izpildīti šādai piešķiršanai regulā paredzētie nosacījumi un pretēji regulas mērķim.

Komisija neesot ievērojusi Regulas Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktu, jo ir piešķīrusi licenci, patstāvīgi nenovērtējot šādas piešķiršanas nosacījumus saskaņā ar šo pantu un pietiekami neizpētot, vai ir izpildīti licences piešķiršanas nosacījumi saskaņā ar šo pantu.

Komisija neesot ievērojusi arī Regulas Nr. 1907/2006 55. punktu, piešķirot licenci pretēji licencēšanas sistēmas mērķim, tostarp nodrošināt labi funkcionējošu iekšējo tirgu un, ja tas ir ekonomiski un tehniski viegli izdarāms, ļoti bīstamas vielas pakāpeniski aizstāt ar piemērotām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir īstenojusi acīmredzami nepareizu vērtējumu un nepareizi piemērojusi tiesību normas.

Attiecībā uz šo pamatu ir izvirzītas atsauces uz tiem pašiem faktiem kā tie, kas tika minēti saistībā ar pirmo pamatu. Regulas Nr. 1907/2006 55. panta un 60. panta 4. punkta neievērošana no Komisijas puses, kā tika aprakstīts iepriekš, līdz ar to nozīmē arī, ka apstrīdētajā lēmumā Komisija ir īstenojusi acīmredzami nepareizu vērtējumu un nepareizi piemērojusi tiesību normas.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav ievērojusi piesardzības principu un nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu.

Komisija neesot ievērojusi piesardzības principu, jo ir piešķīrusi licenci, patstāvīgi nenovērtējot šādas piešķiršanas nosacījumus saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktu un pietiekami neizpētot, vai ir izpildīti licences piešķiršanas nosacījumi saskaņā ar šo pantu.

Katrā ziņā Komisija neesot izpildījusi no LESD 296. panta un Regulas Nr. 1907/2006 130. panta izrietošo pienākumu norādīt pamatojumu un neesot ievērojusi labas pārvaldības principu, jo no apstrīdētā lēmuma nav iespējams saskatīt, kā Komisija ir vērtējusi, vai licences piešķiršanas nosacījumi saskaņā ar regulas 60. panta 4. punktu ir izpildīti.

____________