Language of document :

Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Švedska/Komisija

(Zadeva T-837/16)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Švedska (zastopnika: A. Falk in F. Bergius, agenta)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Izvedbenega sklepa Komisije C(2016) 5644 z dne 7. septembra 2016, s katerim je bilo izdano dovoljene za določeno uporabo svinčevega sulfokromata rumenega in svinčevega kromata molibdata sulfata rdečega v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (izpodbijani sklep), in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je prekoračila svoja izvedbena pooblastila na podlagi člena 291(2) PDEU in Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Komisija je prekoračila svoja izvedbena pooblastila s tem, da ni upoštevala členov 55 in 60(4) Uredbe št. 1907/2006 in s tem, da je izdala dovoljenje, za katerega je bilo zaprošeno, ne da bi bili izpolnjeni pogoji, ki so za to izdajo dovoljenja določeni v uredbi, in v nasprotju s ciljem uredbe.

Komisija ni upoštevala člena 60(4) Uredbe št. 1907/2006 s tem, da je izdala dovoljenje, ne da bi opravila lastno presojo pogojev za izdajo dovoljenja v skladu s tem členom in ne da bi zadostno preučila, ali so pogoji za izdajo dovoljenja v skladu s tem členom izpolnjeni.

Komisija ni upoštevala niti člena 55 Uredbe št. 1907/2006 s tem, da je izdala dovoljenje v nasprotju s ciljem sistema dovoljenj, ki je med drugim zagotoviti dobro delovanje notranjega trga in postopno nadomeščanje snovi, ki zbujajo veliko skrb, z ustreznimi alternativnimi snovmi ali tehnologijami, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je storila očitno napako pri presoji in napačno uporabila pravo.

Kar je bilo navedeno v okviru prvega tožbenega razloga, se navaja tudi v okviru tega tožbenega razloga. To, da Komisija ni upoštevala členov 55 in 60(4) Uredbe št. 1907/2006, pomeni tudi, kot je navedeno zgoraj, da je Komisija v izpodbijanem sklepu storila očitno napako pri presoji in napačno uporabila pravo.

Tretji tožbeni razlog: Komisija ni upoštevala previdnostnega načela in obveznosti obrazložitve.

Komisija ni upoštevala previdnostnega načela s tem, da je izdala dovoljenje, ne da bi opravila lastno presojo pogojev za to v skladu s členom 60(4) Uredbe št. 1907/2006 in ne da bi zadostno preučila, ali so pogoji za izdajo dovoljenja v skladu s tem členom izpolnjeni.

Komisija sploh ni upoštevala svoje obveznosti obrazložitve, ki izhaja iz člena 296 PDEU, člena 130 Uredbe št. 1907/2006 in načela dobrega upravljanja, saj na podlagi izpodbijanega sklepa ni mogoče razumeti, kako je Komisija presojala, ali so pogoji za izdajo dovoljenja v skladu s členom 60(4) navedene uredbe izpolnjeni.

____________