Language of document : ECLI:EU:C:2017:109

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 9. februára 2017 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 – Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore – Zmena organizačnej štruktúry univerzity – Vnútroštátna právna úprava – Zaradenie vysokoškolských učiteľov do kategórie riadnych univerzitných učiteľov – Podmienka – Získanie titulu doktor – Zmena zamestnaní na plný úväzok na zamestnania na polovičný úväzok – Uplatnenie len na učiteľov v postavení dočasných zamestnancov – Zásada zákazu diskriminácie“

Vo veci C‑443/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n° 8 de Madrid (Správny súd č. 8 Madrid, Španielsko) z 21. júla 2016 a doručený Súdnemu dvoru 8. augusta 2016, ktorý súvisí s konaním:

Francisco Rodrigo Sanz

proti

Universidad Politécnica de Madrid,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predsedníčka desiatej komory M. Berger, sudcovia A. Borg Barthet a F. Biltgen (spravodajca),

generálna advokátka: E. Sharpston,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky rozhodnúť formou odôvodneného uznesenia podľa článku 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora,

vydal toto

Uznesenie

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá tvorí prílohu k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu, v ktorom vystupuje Francisco Rodrigo Sanz proti Universidad Politécnica de Madrid (Polytechnická univerzita v Madride, Španielsko, ďalej len „UPM“) vo veci rozhodnutia UPM skrátiť pracovný čas pána Sanza zmenou jeho zamestnania na plný úväzok na zamestnanie na polovičný úväzok.

 Právny rámec

 Právo Únie

3        Podľa článku 1 smernice 1999/70 je účelom tejto smernice „uviesť do účinnosti rámcovú dohodu…, ktorú… uzavreli všeobecné medzirezortné organizácie (ETUC, UNICE a CEEP)“.

4        Článok 2 prvý odsek tejto smernice stanovuje:

„Členské štáty… uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou…, pričom od členských štátov sa požaduje, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré im umožnia kedykoľvek sa zaručiť za výsledky, ktorých dosiahnutie táto smernica ukladá. …“

5        Podľa doložky 1 rámcovej dohody je účelom tejto rámcovej dohody zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú zabezpečením uplatňovania zásady zákazu diskriminácie a okrem toho vytvoriť rámec na zamedzenie nezákonného počínania prameniaceho z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú.

6        Doložka 2 rámcovej dohody nazvaná „Pôsobnosť“ v bode 1 stanovuje:

„Táto dohoda sa vzťahuje na pracovníkov na dobu určitú, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah podľa zákona, kolektívnych dohôd alebo spôsobu, ktorý je zaužívaný v jednotlivých členských štátoch.“

7        Doložka 3 rámcovej dohody s názvom „Vymedzenia“ stanovuje:

„1.      Na účely tejto dohody termín ‚pracovník na dobu určitú‘‚ sa vzťahuje na osobu, ktorá uzavrela pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah [na dobu určitú – neoficiálny preklad] priamo so zamestnávateľom a ktorých koniec platnosti je vymedzený objektívnymi podmienkami, ako napríklad určitým dátumom, splnením určitej úlohy alebo určitou udalosťou.

2.      Na účely tejto dohody termín ‚porovnateľný stály pracovník‘ sa vzťahuje na pracovníka, ktorý uzavrel pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú v jednom a tom istom podniku, kde vykonáva stále rovnakú alebo podobnú prácu, resp. povolanie, pričom sa primerane zohľadňuje jeho kvalifikácia a odborná prax. V prípade, že v rovnakom podniku nepracuje porovnateľný stály pracovník, porovnáva sa na základe platnej kolektívnej dohody alebo ak platná kolektívna dohoda neexistuje, tak v súlade s príslušnými vnútroštátnym právom, kolektívnymi dohodami alebo podľa zaužívaného postupu.“

8        Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody s názvom „Zásada nediskriminácie“ stanovuje:

„Pokiaľ ide o pracovnoprávne podmienky, pracovníci na dobu určitú nesmú byť voči porovnateľným stálym pracovníkom znevýhodňovaní len preto, že majú uzavretú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah na dobu určitú, pokiaľ na odlišné zaobchádzanie neexistujú objektívne dôvody.“

 Španielske právo

9        Druhé dodatkové ustanovenie Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (organický zákon 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa organický zákon 6/2001 z 21. decembra 2001 o univerzitách) z 12. apríla 2007 (BOE č. 89 z 13. apríla 2007, s. 16241), s názvom „O kategórii vysokoškolských učiteľov a o zaradení jej členov do kategórie riadnych univerzitných učiteľov“, stanovuje:

„1.      Na účely zaradenia do kategórie riadnych univerzitných učiteľov sa vysokoškolskí učitelia, ktorí sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona držiteľmi titulu doktor alebo ho získajú neskoršie a získajú osobitné oprávnenie…, zaradia priamo do kategórie riadnych univerzitných učiteľov na svoje vlastné pracovné miesta…

2.      Univerzity zavedú programy, ktoré umožnia vysokoškolským učiteľom skĺbiť úlohy spojené s vyučovaním so získaním titulu doktor.

3.      Tí, ktorí nezískajú postavenie riadneho univerzitného učiteľa, zostanú vo svojej súčasnej situácii a ponechajú si všetky svoje práva a zachovajú si v celom rozsahu oprávnenie vyučovať a prípadne aj oprávnenie vykonávať výskumnú činnosť.

…“

10      Podľa Ley 4/2012 de modificación de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica (zákon 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočte autonómneho spoločenstva Madrid na rok 2012 a o naliehavých opatreniach na racionalizáciu verejných výdavkov a na podporu a uľahčenie hospodárskej činnosti) zo 4. júla 2012 (BOE č. 247 z 13. októbra 2012, s. 73244) bola stanovená najmä zmena pracovného času vysokoškolských učiteľov v postavení dočasných zamestnancov, ktorí nemajú osobitné oprávnenie podľa bodu 1 druhého dodatkového ustanovenia organického zákona 4/2007, ktorá spočívala v ich preradení z práce na plný úväzok na prácu na čiastočný úväzok.

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

11      Pán Rodrigo Sanz pracuje od roku 1983 pre UPM, konkrétne na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Vysoká škola architektúry v Madride).

12      Dňa 7. novembra 1989 bol vymenovaný za dočasného zamestnanca na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa (profesor titular de escuela universitaria) na plný úväzok. Jeho úlohy, pracovný čas a rozvrh práce sa podľa ich opisu odvtedy nezmenili.

13      S cieľom úpravy štruktúry vysokých škôl v Španielsku ustanovil organický zákon 4/2007 zaradenie vysokoškolských učiteľov do kategórie riadnych univerzitných učiteľov pod podmienkou, že získali titul doktor.

14      Okrem toho sa správna rada UPM v rámci opatrení na zníženie rozpočtu zavedených zákonom 4/2012 rozhodla skrátiť pracovný čas dočasných učiteľov (profesores interinos), ktorí nezískali osobitné oprávnenie, aby mohli zastávať pracovné miesto Ayudante Doctor (vysokoškolský učiteľ s titulom doktor na dobu určitú), Contratado Doctor (vysokoškolský učiteľ s titulom doktor na dobu neurčitú) alebo Titular de Universidad (riadny univerzitný učiteľ), pre ktorých obsadenie sa požaduje titul doktor.

15      Keďže pán Rodrigo Sanz nebol držiteľom titulu doktor, 19. novembra 2012 mu bola oznámená zmena jeho zamestnania z plného úväzku na čiastočný so zodpovedajúcim znížením mzdy.

16      Pán Rodrigo Sanz podal proti uvedenému rozhodnutiu žalobu o neplatnosť s tým, že uvedené rozhodnutie nezodpovedá výučbovým potrebám ani špecifickým potrebám katedry, na ktorej vyučoval, ale že dôvodom na jeho vydanie bolo výhradne zníženie výdavkov univerzity. Vzhľadom na to, že uvedené rozhodnutie sa vzťahovalo výhradne na dočasných zamestnancov, malo za následok znevýhodnenie dočasných zamestnancov voči ich kolegom, ktorí neboli dočasnými zamestnancami.

17      UPM tvrdí, že dotknuté opatrenie predstavuje záruku kvality, ktorá umožňuje merať výkonnosť pri činnostiach v oblasti vzdelávania, výskumu a riadenia vysokoškolského pedagogického zboru. So zreteľom na právomoc verejnoprávnych inštitúcií samostatne upraviť svoju štruktúru bolo uvedené opatrenie primeranou reakciou na zníženie počtu študentov zapísaných na štúdium, zaznamenané v posledných rokoch.

18      Vnútroštátny súd, Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n° 8 de Madrid (Správny súd č. 8 Madrid, Španielsko), pripomína, že rámcová dohoda stanovuje najmä zákaz znevýhodňovania zamestnancov na dobu určitú oproti stálym zamestnancom v porovnateľnej situácii len preto, že pracujú na dobu určitú.

19      Vnútroštátny súd zdôrazňuje, že španielska právna úprava, ktorá ustanovuje zaradenie vysokoškolských učiteľov do kategórie riadnych univerzitných učiteľov, výslovne uvádza, že tí, ktorí v procese preraďovania nezískajú posledné uvedené postavenie, zostanú vo svojej súčasnej situácii a ponechajú si všetky svoje práva. Vedenie univerzity však v skutočnosti uplatňuje uvedené ustanovenie len na stálych učiteľov a vylučuje dočasných zamestnancov, pričom sa opiera o údajný zásadný rozdiel medzi stálymi zamestnancami a dočasnými zamestnancami, lebo prví uspeli vo výberovom konaní, ktorého výsledkom je vytvorenie určitého pracovného miesta, kým vymenovanie druhých sa riadi výhradne požiadavkami spojenými s nevyhnutnosťou a naliehavosťou obsadiť uvoľnené pracovné miesto.

20      Vnútroštátny súd sa domnieva, že charakteristiky obsadzovaných pracovných miest, povaha práce, zverené úlohy a požadované vzdelanie sú pri oboch kategóriách učiteľov totožné. Okrem toho sa preukázalo, že jediným dôvodom skrátenia pracovného času je snaha obmedziť výdavky, zatiaľ čo potreby príslušnej katedry v oblasti zabezpečovania výučby sa nezmenili, pričom nedávne vyhlásenia výberových konaní mimochodom svedčia o pretrvávajúcej potrebe obsadiť pracovné miesto na plný úväzok.

21      Vnútroštátny súd sa preto pýta, či je uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy takej povahy v súlade s rámcovou dohodou v prípade, že vedie k skráteniu pracovného času učiteľov v postavení dočasných pracovníkov na polovicu, lebo nie sú držiteľmi titulu doktor, kým stáli učitelia, ktorí nie sú držiteľmi titulu doktor, si v plnom rozsahu ponechajú svoje práva a nie sú nijako znevýhodňovaní.

22      Za týchto okolností sa Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo no 8 de Madrid (Správny súd č. 8 Madrid) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.      Má sa doložka 4 rámcovej dohody vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právna úprava, akou je opísaná právna úprava, pripúšťala skrátenie pracovného času len preto, lebo ide o dočasného zamestnanca?

V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

–        Možno považovať za objektívny dôvod, ktorý dovoľuje toto odlišné zaobchádzanie, ekonomickú situáciu, ktorá si vyžaduje zníženie výdavkov, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na zníženie príspevku z rozpočtu?

–        Možno považovať za objektívny dôvod, ktorý dovoľuje toto odlišné zaobchádzanie, právomoc inštitúcie samostatne upraviť svoju štruktúru?

2.      Má sa doložka 4 rámcovej dohody vykladať v tom zmysle, že právomoc inštitúcie samostatne upraviť svoju štruktúru je vždy a v každom prípade obmedzená zákazom diskriminácie jej zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o stálych alebo dočasných zamestnancov, pomocných zamestnancov alebo zamestnancov na dobu určitú?

3.      Možno vychádzať z toho, že výklad a uplatňovanie bodu 3 druhého dodatkového ustanovenia organického zákona 4/2007 odporujú doložke 4 rámcovej dohody, keďže dovoľujú, aby si [stáli] vysokoškolskí učitelia v procese zaradenia do kategórie riadnych univerzitných učiteľov mohli ponechať všetky svoje práva a v celom rozsahu zachovať oprávnenie vyučovať, aj keď nie sú držiteľmi titulu doktor, ale dočasným vysokoškolským učiteľom to nedovoľujú?

4.      Pokiaľ je skutočnosť, že zamestnanec je držiteľom titulu doktor, uvádzaným objektívnym odôvodnením na to, aby sa na dočasných vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú jeho držiteľmi, uplatnilo skrátenie pracovného času na 50 %, ktoré sa však netýka vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami a tiež nie sú jeho držiteľmi, možno konštatovať, že je toto opatrenie diskriminačné, a preto odporuje doložke 4 rámcovej dohody?“

 O prejudiciálnych otázkach

23      Svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má doložka 4 bod 1 rámcovej dohody vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá príslušným inštitúciám dotknutého členského štátu dovoľuje v rámci úpravy štruktúry univerzít skrátiť pracovný čas dočasných vysokoškolských učiteľov na polovicu, a to z dôvodu, že nie sú držiteľmi titulu doktor, zatiaľ čo na vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami a tiež nie sú držiteľmi titulu doktor, sa toto isté opatrenie nevzťahuje.

24      Podľa článku 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku možno jednoznačne vyvodiť z judikatúry alebo nevyvoláva žiadne dôvodné pochybnosti, Súdny dvor môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť formou odôvodneného uznesenia.

25      Toto ustanovenie treba uplatniť v prejednávanej veci. Odpovede na prejudiciálne otázky totiž možno jasne vyvodiť z judikatúry Súdneho dvora, konkrétne z rozsudkov z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509); z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres (C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819); z 8. septembra 2011, Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557); z 18. októbra 2012, Valenza a i. (C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646); z 12. decembra 2013, Carratù (C‑361/12, EU:C:2013:830); zo 14. septembra 2016, de Diego Porras (C‑596/14, EU:C:2016:683), ako aj z uznesenia z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso (C‑631/15, EU:C:2016:725).

26      Z uvedenej judikatúry predovšetkým vyplýva, že smernica 1999/70 a rámcová dohoda sa uplatnia na všetkých pracovníkov vykonávajúcich činnosti, ktoré sú odmeňované v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú, na základe ktorého vzniká ich vzťah so zamestnávateľom (rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, bod 28; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 42, a z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 40, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 27).

27      Požiadavky uvedené v rámcovej dohode sa použijú aj na pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy na dobu určitú uzavreté so správnymi orgánmi a s inými subjektmi verejného sektora (rozsudok z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 38 a citovaná judikatúra, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 28).

28      Keďže pán Rodrigo Sanz viac ako 30 rokov vykonával rôzne pedagogické funkcie pre UPM ako dočasný zamestnanec zamestnávaný na základe viacerých zmlúv na dobu určitú, vzťahuje sa naňho smernica 1999/70 a rámcová dohoda.

29      Ďalej treba pripomenúť, že v zmysle doložky 1 písm. a) rámcovej dohody je jedným z jej cieľov zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú zabezpečením uplatňovania zásady nediskriminácie. Takisto preambula rámcovej dohody vo svojom treťom odseku spresňuje, že táto dohoda „ilustruje ochotu sociálnych partnerov vytvoriť všeobecný rámec na zabezpečenie rovnoprávneho postavenia zamestnancov na dobu určitú ich ochranou pred diskrimináciou“. V odôvodnení 14 smernice 1999/70 sa v tejto súvislosti uvádza, že cieľom tejto rámcovej dohody je najmä zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú stanovením minimálnych požiadaviek takej povahy, že zaručia uplatňovanie zásady zákazu diskriminácie (rozsudky z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 47, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 25, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 31).

30      Účelom rámcovej dohody, najmä jej doložky 4, je zabezpečiť uplatňovanie uvedenej zásady vo vzťahu k pracovníkom na dobu určitú, aby sa zabránilo tomu, že zamestnávateľ bude pracovnoprávny vzťah takejto povahy využívať na to, aby týchto pracovníkov zbavil práv, ktoré sa priznávajú pracovníkom zamestnaným na dobu neurčitú (rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, bod 37; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 48, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 26, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 32).

31      Vzhľadom na ciele sledované rámcovou dohodou treba doložku 4 rámcovej dohody chápať tak, že vyjadruje zásadu sociálneho práva Únie, ktorá nemôže byť vykladaná reštriktívne (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, bod 38; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 49, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 27, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 33).

32      Súdny dvor v tejto súvislosti už rozhodol, že rozhodujúcim kritériom na určenie, či sa na opatrenie uplatňuje pojem „pracovnoprávne podmienky“ v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody, je práve kritérium zamestnania, teda pracovnoprávneho vzťahu založeného medzi pracovníkom a jeho zamestnávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. decembra 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830, bod 35, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 28, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 34).

33      V tejto súvislosti treba konštatovať, že zo skutočností v spise predloženom Súdnemu dvoru vyplýva, že skrátenie pracovného času na polovicu a z toho vyplývajúce zníženie mzdy v plnom rozsahu spĺňajú kritérium uvedené v predchádzajúcom bode tohto uznesenia, a preto ich treba považovať za spadajúce pod pojem „pracovnoprávne podmienky“ v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody.

34      Napokon z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pokiaľ ide o pracovnoprávne podmienky v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody, ktorým podliehajú pracovníci na dobu určitú, nesmú byť títo pracovníci znevýhodňovaní oproti porovnateľným stálym pracovníkom, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii, ibaže by na rozdielne zaobchádzanie s týmito dvoma kategóriami pracovníkov existovali objektívne dôvody (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, body 42 a 47; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 53; z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, body 56, 57 a 64, ako aj zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 34, a uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 40).

35      V prejednávanej veci je nesporné, že existuje rozdielne zaobchádzanie s dočasnými vysokoškolskými učiteľmi a stálymi vysokoškolskými učiteľmi, lebo iba prvým z nich bol skrátený pracovný čas na polovicu, a teda im bola znížená mzda iba z dôvodu, že nie sú držiteľmi titulu doktor.

36      So zreteľom na zistenú nerovnosť treba po prvé overiť, či sa dočasní vysokoškolskí učitelia a stáli vysokoškolskí učitelia nachádzajú v porovnateľnej situácii.

37      Pojem „porovnateľný stály pracovník“ je v ustanovení 3 bode 2 rámcovej dohody vymedzený ako „pracovník, ktorý uzavrel pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú v jednom a tom istom podniku, kde vykonáva stále rovnakú alebo podobnú prácu, resp. povolanie, pričom sa primerane zohľadňuje jeho kvalifikácia a odborná prax“ (uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 42).

38      Na posúdenie toho, či zamestnanci vykonávajú rovnakú alebo podobnú prácu v zmysle rámcovej dohody, treba v súlade s doložkou 3 bodom 2 a doložkou 4 bodom 1 rámcovej dohody preskúmať, či vzhľadom na všetky okolnosti, akými sú povaha práce, podmienky vzdelávania a pracovnoprávne podmienky, možno týchto zamestnancov považovať za nachádzajúcich sa v porovnateľnej situácii (rozsudky z 18. októbra 2012, Valenza a i., C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646, bod 42, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 40, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 43).

39      Hoci vnútroštátnemu súdu prináleží napokon určiť, či sa dočasní vysokoškolskí učitelia a vysokoškolskí učitelia, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami, nachádzajú v porovnateľnej situácii (pozri analogicky rozsudky z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 67; z 18. októbra 2012, Valenza a i., C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646, bod 43, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 42, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 44), z informácií obsiahnutých v rozhodnutí vnútroštátneho súdu zreteľne vyplýva, že charakteristiky obsadzovaných pracovných miest, povaha práce, zverené úlohy a požadované vzdelanie sú pri oboch kategóriách učiteľov totožné.

40      Je teda zrejmé, že jediným prvkom, ktorý môže situáciu dočasného vysokoškolského učiteľa odlíšiť od situácie stáleho vysokoškolského učiteľa, je dočasná povaha pracovnoprávneho vzťahu tohto zamestnanca s jeho zamestnávateľom.

41      Vzhľadom na to, že vysokoškolskí učitelia oboch kategórií sa nachádzajú v porovnateľnej situácii, treba po druhé overiť, či existuje objektívny dôvod v zmysle ustanovenia 4 bodu 1 rámcovej dohody, ktorý odôvodňuje odlišné zaobchádzanie skonštatované v bode 35 tohto uznesenia.

42      V tejto súvislosti „objektívny dôvod“ v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody neumožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie medzi pracovníkmi na dobu určitú a stálymi pracovníkmi len preto, lebo toto rozdielne zaobchádzanie je stanovené vo všeobecnej a abstraktnej vnútroštátnej norme, akou je zákon alebo kolektívna zmluva (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, bod 57; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 54; z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 72, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 46, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 48).

43      Odvolávanie sa na samotnú dočasnú povahu práce pracovníkov vo verejnej správe teda samo osebe nemôže predstavovať „objektívny dôvod“ v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody (rozsudky z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 56; z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 74, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 47, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 49).

44      Pokiaľ totiž ide o pracovnoprávne podmienky, rozdielne zaobchádzanie medzi pracovníkmi na dobu určitú a stálymi pracovníkmi nemožno odôvodniť na základe kritéria, ktoré sa všeobecne a abstraktne vzťahuje na samotnú dĺžku pracovného pomeru. Keby sa pripustilo, že samotná dočasná povaha pracovného pomeru by stačila na odôvodnenie takého rozdielu, ciele smernice 1999/70 a rámcovej dohody by boli zbavené svojej podstaty. Namiesto zlepšenia podmienok práce na dobu určitú a podpory rovnosti zaobchádzania, o ktoré sa snaží jednak smernica 1999/70 a jednak rámcová dohoda, by použitie takého kritéria viedlo k zakonzervovaniu nepriaznivého postavenia zamestnancov na dobu určitú (rozsudok z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 57, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 50).

45      Uvedený pojem vyžaduje, aby konštatované rozdielne zaobchádzanie odôvodňovala existencia presných a konkrétnych skutočností charakterizujúcich pracovnoprávne podmienky, o ktoré ide, v osobitnom kontexte, do ktorého patrí, a na základe objektívnych a transparentných kritérií, a to na účely overenia, či táto nerovnosť zodpovedá skutočnej potrebe, či je spôsobilá dosiahnuť sledovaný cieľ a či je na tento účel nevyhnutná. Uvedené skutočnosti môžu vyplývať najmä z osobitnej povahy úloh, na ktorých plnenie boli uzavreté zmluvy na dobu určitú, a z charakteristických vlastností vnútorne spätých s týmito úlohami, prípadne zo sledovania legitímneho cieľa sociálnej politiky členského štátu (rozsudky z 13. septembra 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, body 53 a 58; z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 55; z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 73, a zo 14. septembra 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, bod 45, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 51).

46      V prejednávanej veci z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že UPM sa domnieva, že rozdielne zaobchádzanie odôvodňuje existencia objektívnych dôvodov, teda to, že vysoké školy čelia rozpočtovým obmedzeniam, ako aj poklesu počtu zapísaných študentov, pričom tieto dôvody jej umožňujú na základe právomoci samostatne upraviť svoju štruktúru a skrátiť pracovný čas dočasných učiteľov tejto vysokej školy na polovicu.

47      Vzhľadom na voľnú úvahu, ktorú majú členské štáty pri usporiadaní vlastnej verejnej správy, v zásade môžu, ak pritom neporušia smernicu 1999/70 ani rámcovú dohodu, stanoviť najmä podmienky týkajúce sa počtu odpracovaných rokov na prístup k určitým pracovným miestam, obmedziť prístup k internému povýšeniu len na stálych úradníkov a vyžadovať od nich, aby preukázali odborné skúsenosti zodpovedajúce stupňu, ktorý je bezprostredne nižší ako ten, ktorý je predmetom výberového konania (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 76, a z 18. októbra 2012, Valenza a i., C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646, bod 57, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 53).

48      Napriek tejto voľnej úvahe však členské štáty musia zabezpečiť, aby sa takéto obmedzenia vedúce k rozdielnemu zaobchádzaniu uplatňovali transparentným spôsobom a prípadne sa mohli preskúmať na základe objektívnych kritérií, aby sa zabránilo akémukoľvek vylúčeniu pracovníkov na dobu určitú len z dôvodu dĺžky trvania pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru, ktoré preukazujú počet ich odpracovaných rokov alebo ich odborné skúsenosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 77, a 18. októbra 2012, Valenza a i., C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646, bod 59, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 54).

49      Ak v rámci procesu preraďovania takéto rozdielne zaobchádzanie vyplýva z potreby zohľadniť objektívne požiadavky týkajúce sa pracovného miesta, ktorého obsadenie je predmetom tohto procesu, ktoré sa však netýkajú toho, že pracovný pomer spájajúci dočasného zamestnanca s jeho zamestnávateľom je na dobu určitú, môže byť odôvodnené v zmysle doložky 4 bodu 1 a/alebo 4 rámcovej dohody (rozsudky z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 79, a z 18. októbra 2012, Valenza a i., C‑302/11 až C‑305/11, EU:C:2012:646, bod 61, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 55).

50      Naopak, uplatnenie všeobecného a abstraktného pravidla, ako je pravidlo dotknuté vo veci samej, ktoré ukladá skrátenie pracovného času vysokoškolských učiteľov na polovicu len z dôvodu, že sú dočasnými zamestnancami a nemajú titul doktor, a to bez toho, aby boli zohľadnené iné objektívne a transparentné kritériá týkajúce sa konkrétne povahy alebo predmetu dotknutého zamestnania, nie je v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z judikatúry pripomenutej v predchádzajúcich bodoch tohto uznesenia.

51      Uplatnenie takéhoto pravidla totiž vychádza zo všeobecného predpokladu, že dočasná povaha pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov sama osebe odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie s touto kategóriou učiteľov v porovnaní so stálymi učiteľmi, hoci obe tieto kategórie učiteľov vykonávajú porovnateľné zamestnania. Takýto predpoklad je v rozpore s cieľmi smernice 1999/70 a rámcovej dohody.

52      Toto konštatovanie nemožno spochybniť argumentom, podľa ktorého je rozdielne zaobchádzanie s dočasnými zamestnancami odôvodnené tak dôvodmi týkajúcimi sa riadenia vysokoškolského pedagogického zboru, ako aj rozpočtovými obmedzeniami zavedenými dotknutým členským štátom, lebo Súdny dvor už rozhodol, že rozpočtové dôvody vrátane dôvodov súvisiacich s úspornou personálnou politikou nemôžu odôvodňovať diskrimináciu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 23. októbra 2003, Schönheit a Becker, C‑4/02 a C‑5/02, EU:C:2003:583, bod 85, ako aj z 22. apríla 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, bod 46).

53      Rozpočtové dôvody síce môžu byť základom voľby sociálnej politiky členského štátu a ovplyvňovať povahu a rozsah opatrení, ktoré chce členský štát prijať, avšak ako také nepredstavujú cieľ sledovaný touto politikou, a teda nemôžu odôvodniť uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy vedúcej k rozdielnemu zaobchádzaniu v neprospech zamestnancov na dobu určitú (pozri analogicky rozsudky z 24. októbra 2013, Thiele Meneses, C‑220/12, EU:C:2013:683, bod 43; z 26. novembra 2014, Mascolo a i., C‑22/13, C‑61/13 až C‑63/13 a C‑418/13, EU:C:2014:2401, bod 110, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Popescu, C‑614/15, EU:C:2016:726, bod 63).

54      V tejto súvislosti nie sú tvrdenia UPM týkajúce sa personálnej politiky vysokých škôl a rozpočtových obmedzení založené na objektívnych a transparentných kritériách. Uvedené argumenty navyše odporujú faktom, ako uviedol sám vnútroštátny súd, lebo potreby dotknutých katedier sa nezmenili, čo nedávne inzeráty s cieľom prijať zamestnancov na plný úväzok dokazujú.

55      Nakoniec treba dodať, že bod 1 doložky 4 rámcovej dohody je nepodmienený a dostatočne presný na to, aby sa jednotlivci mohli naň odvolávať voči štátu pred vnútroštátnym súdom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, body 78 až 83, a z 8. septembra 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, bod 56, ako aj uznesenie z 21. septembra 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, bod 59).

56      Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba odpovedať na položené otázky tak, že doložka 4 bod 1 rámcovej dohody sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je vnútroštátna právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci opatrení na úpravu štruktúry univerzít umožňuje príslušným inštitúciám dotknutého členského štátu skrátiť pracovný čas dočasných vysokoškolských učiteľov na polovicu z dôvodu, že nie sú držiteľmi titulu doktor, zatiaľ čo na vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami a tiež nie sú držiteľmi titulu doktor, sa toto isté opatrenie nevzťahuje.

 


 O trovách

57      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá tvorí prílohu k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci opatrení na úpravu štruktúry univerzít umožňuje, aby príslušné inštitúcie dotknutého členského štátu skrátili pracovný čas dočasných vysokoškolských učiteľov na polovicu z dôvodu, že nie sú držiteľmi titulu doktor, zatiaľ čo na vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami a tiež nie sú držiteľmi titulu doktor, sa toto isté opatrenie nevzťahuje.

Podpisy


** jazyk prednesu: španielčina.