Language of document :

Vispārējās tiesas 2017. gada 10. janvāra spriedums – Gascogne Sack Deutschland GmbH un Gascogne/Eiropas Savienība

(lieta T-577/14) 1

Ārpuslīgumiskā atbildība – Prasības pieteikuma precizitāte – Noilgums – Pieņemamība – Pamattiesību hartas 47. pants – Sprieduma taisīšanas saprātīgs termiņš – Mantiskais kaitējums – Ciestie zaudējumi – Procenti par nesamaksātā naudas soda summu – Izdevumi par bankas garantiju – Izdevības zaudēšana – Nemantisks kaitējums – Cēloņsakarība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Vācija) un Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francija) (pārstāvji – F. Puel, E. Durand un L. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji – sākotnēji A. Placco, vēlāk J. Inghelram un S. Chantre)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – N. Khan, V. Bottka un P. van Nuffel)

Priekšmets

Prasība pamatojoties uz LESD 268. pantu atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājām, iespējams, radies tiesvedības ilguma dēļ Vispārējā tiesā lietās, kurās tika taisīti 2011. gada 16. novembra spriedumi Groupe Gascogne/Komisija (T-72/06, nav publicēts, EU:T:2011:671) un Sachsa Verpackung/Komisija (T-79/06, nav publicēts, EU:T:2011:674).

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienība, kuru pārstāv Eiropas Savienības Tiesa, samaksā Gascogne zaudējumu atlīdzību EUR 47 064,33 apmērā par ciesto mantisko kaitējumu, kas šai sabiedrībai radies sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpuma dēļ lietās, kurās taisīti 2011. gada 16. novembra spriedumi Groupe Gascogne/Komisija (T-72/06, nav publicēts, EU:T:2011:671) un Sachsa Verpackung/Komisija (T-79/06, nav publicēts, EU:T:2011:674). Šī zaudējumu atlīdzība jāpārvērtē, pieskaitot kompensācijas procentus, skaitot no 2014. gada 4. augusta līdz šā sprieduma pasludināšanai, par tādu gada inflācijas rādītāju, kādu Eurostat (Eiropas Savienības Statistikas birojs) attiecīgajā periodā ir konstatējis dalībvalstī, kurā sabiedrība ir reģistrēta;

Savienība, kuru pārstāv Eiropas Savienības Tiesa, samaksā Gascogne Sack Deutschland GmbH zaudējumu atlīdzību EUR 5000 apmērā un Gascogne zaudējumu atlīdzību EUR 5000 apmērā par ciesto nemantisko kaitējumu, kas šīm sabiedrībām attiecīgi nodarīs sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpuma dēļ lietās T-72/06 un T-79/06;

katrai 1) un 2) punktā minētajai izmaksājamajai atlīdzībai pieskaita nokavējuma procentus, skaitot no šā sprieduma pasludināšanas dienas līdz pilnīgai samaksai, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) tās galvenajām refinansēšanas operācijām piemēroto likmi, kas palielināta par diviem procentpunktiem;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Savienība, kuru pārstāv Eiropas Savienības Tiesa, sedz savus un atlīdzina Gascogne Sack Deutschland un Gascogne tiesāšanās izdevumus saistībā ar iebildi par nepieņemamību, attiecībā uz kuru ir izdots 2015. gada 2. februāra rīkojums Gascogne Sack Deutschland un Gascogne/Eiropas Savienība (T-577/14, nav publicēts, EU:T:2015:80);

Gascogne Sack Deutschland un Gascogne, no vienas puses, un Savienībai, kuru pārstāv Eiropas Savienības Tiesa, no otras puses, sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar prasībām, par kurām ir pasludināts šis spriedums;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1      OV C 351, 6.10.2014.