Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 10. januára 2017 – Gascogne Sack Deutschland GmbH a Gascogne/Európska únia

(vec T-577/14)1

(„Mimozmluvná zodpovednosť – Spresnenie žaloby – Premlčanie – Prípustnosť – Článok 47 Charty základných práv – Primeraná lehota na rozhodnutie – Majetková ujma – Vzniknuté straty – Úroky z nezaplatenej pokuty – Náklady na bankovú záruku – Strata príležitosti – Nemajetková ujma – Príčinná súvislosť“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Nemecko) a Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francúzsko) (v zastúpení: F. Puel, E. Durand a L. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: pôvodne A. Placco, neskôr J. Inghelram a S. Chantre, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska únia (v zastúpení: N. Khan, V. Bottka a P. van Nuffel, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorú údajne utrpeli žalobkyne z dôvodu dĺžky konania pred Všeobecným súdom v rámci vecí, v ktorých boli vydané rozsudky zo 16. novembra 2011, Groupe Gascogne/Komisia (T-72/06, neuverejnený, EU:T:2011:671), a zo 16. novembra 2011, Sachsa Verpackung/Komisia (T-79/06, neuverejnený, EU:T:2011:674)

Výrok rozsudku

Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie je povinná uhradiť spoločnosti Gascogne náhradu škody vo výške 47 064,33 eura z titulu majetkovej ujmy, ktorú utrpela táto spoločnosť z dôvodu nedodržania primeranej lehoty na rozhodnutie vo veciach, v ktorých boli vydané rozsudky zo 16. novembra 2011, Groupe Gascogne/Komisia (T-72/06, neuverejnený, EU:T:2011:671), a zo 16. novembra 2011, Sachsa Verpackung/Komisia (T-79/06, neuverejnený, EU:T:2011:674). Táto náhrada škody bude navýšená o kompenzačné úroky od 4. augusta 2014 do vyhlásenia tohto rozsudku v ročnej miere inflácie konštatovanej pre dotknuté obdobie Eurostatom (Štatistický úrad Európskej únie) v členskom štáte, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.

Únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie má povinnosť uhradiť spoločnosti Gascogne Sack Deutschland GmbH náhradu škody vo výške 5 000 eur a spoločnosti Gascogne náhradu škody vo výške 5 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy, ktorú tieto spoločnosti utrpeli z dôvodu nedodržania primeranej lehoty na rozhodnutie vo veciach T-72/06 a T-79/06.

Náhrady škody uvedené v bodoch 1. a 2. vyššie budú navýšené o úroky z omeškania od vyhlásenia tohto rozsudku do úplného zaplatenia v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) pre jej hlavné refinančné operácie zvýšenej o dva percentuálne body.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnostiam Gascogne Sack Deutschland a Gascogne a ktoré súvisia s námietkou neprípustnosti, ktorá viedla k vydaniu uznesenia z 2. februára 2015, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia (T-577/14, neuverejnený, EU:T:2015:80).

Gascogne Sack Deutschland a Gascogne na jednej strane a Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie na strane druhej znášajú svoje vlastné trovy konania týkajúce sa žaloby, ktorá viedla k vydaniu tohto rozsudku.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014.