Language of document : ECLI:EU:C:2016:890

Mål C442/14

Bayer CropScience SANVochStichting De Bijenstichting

mot

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het bedrijfsleven)

”Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Århuskonventionen – Direktiv 2003/4/EG – Artikel 4.2 – Allmänhetens tillgång till information – Begreppet 'uppgifter om utsläpp i miljön’ – Direktiv 91/414/EEG – Direktiv 98/8/EG – Förordning (EG) nr 1107/2009 – Utsläppande av växtskyddsmedel och biocidprodukter på marknaden – Sekretess – Skydd av industriella och kommersiella intressen”

Sammanfattning – Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 november 2016

1.        Domstolsförfarande – Begäran om att det muntliga förfarandet ska återupptas – Begäran om att få tillfälle att yttra sig över de rättsfrågor som behandlats i generaladvokatens förslag till avgörande – Villkor för återupptagande

(Artikel 252 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artikel 83)

2.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Begäran om tillgång till information som återfinns i akter som rör ansökningar om produktgodkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter – Skyldighet att lämna ut uppgifter i de fall där en ansökan om konfidentiell behandling inte har ingetts avseende nämnda uppgifter – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1107/2009, artiklarna 33.4 och 63; Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8, artikel 19, och direktiv 2003/4, artikel 4.2; rådets direktiv 91/414, artikel 14)

3.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Information om utsläpp i miljön – Begrepp – Extensiv tolkning

(Århuskonventionen, artikel 4.4 andra stycket; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, skäl 16 och artikel 4.2 andra stycket)

4.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Uppgifter om utsläpp i miljön – Begrepp – Skyldighet att göra åtskillnad mellan begreppet ”utsläpp i miljön” och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” i miljön – Föreligger inte

(Århuskonventionen, artikel 4.4 första stycket d; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, artiklarna 2.1 b och 4.2 andra stycket)

5.        Internationella avtal – Gemenskapens avtal – Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) – Vägledningen för genomförandet av Århuskonventionen – Bindande verkan – Föreligger inte

(Århuskonventionen; rådets beslut 2005/370)

6.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Uppgifter om utsläpp i miljön – Begrepp – En begränsning av begreppet till att avse utsläpp från vissa industrianläggningar – Otillåtet

(Århuskonventionen, artikel 4.4 första stycket d; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, artikel 4.2 andra stycket)

7.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Uppgifter om utsläpp i miljön – Begrepp – Uppgifter om faktiska eller förutsebara utsläpp – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, artikel 4.2 andra stycket)

8.        Unionsrätt – Tolkning – Texter på flera språk – Enhetlig tolkning – Bristande överensstämmelse mellan de olika språkversionerna – Tolkning mot bakgrund av sammanhanget i och ändamålet med de aktuella föreskrifterna

9.        Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Uppgifter om utsläpp i miljön – Begrepp – Uppgifter i akterna avseende produktgodkännande av växtskyddsmedel eller biocidprodukter – Omfattas – Villkor – Samband med utsläpp i miljön – Oproportionerlig begränsning av näringsfriheten och rätten till egendom – Föreligger inte

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 16 och 17; TRIPs-avtalet, artikel 39.3; Europaparlamentets och rådets förordning nr 1107/2009, artikel 63; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, artikel 4.2 andra stycket)

10.      Miljö – Rätt att ta del av information – Direktiv 2003/4 – Grunder som kan innebära att det är motiverat att neka att lämna ut miljöinformation – Vissa grunder är inte tillämpliga vid en begäran om tillgång till uppgifter om utsläpp i miljön – Ansökan om tillgång till uppgifter som delvis avser andra grunder till att neka utlämnande av information – Utlämnande ska endast ske av sådana uppgifter som omfattas av grunder som inte är tillämpliga – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4, artikel 4.2 första stycket a, d, f–h och andra stycket)

1.      Se domen.

(se punkterna 37 och 38)

2.      Artikel 4.2 i direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation, ska tolkas på så sätt att den omständigheten att den som ansöker om ett godkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt för utsläppande på marknaden inte under förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande begär att de uppgifter som inges inom ramen för det förfarandet ska behandlas konfidentiellt med stöd av artikel 14 i direktiv 91/414 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, av artikel 19 i direktiv 98/8 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, av artiklarna 33.4 och 63 i förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, inte hindrar den behöriga myndigheten från att pröva en invändning som framställts av den som ansökt om nämnda godkännande mot en ansökan om tillgång till dessa uppgifter som tredje man gett in med stöd av direktiv 2003/4 efter det att nämnda förfarande avslutats, och inte hindrar att myndigheten i förekommande fall avslår ansökan med tillämpning av artikel 4.2 första stycket d i samma direktiv på den grunden att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar den kommersiella och industriella informationen.

Unionslagstiftarens avsikt förefaller nämligen vara att de allmänna bestämmelserna i direktiv 2003/4 ska tillämpas på tredje mans begäran om tillgång till information som återfinns i akter som rör ansökningar om produktgodkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter, med avseende på vilken det är möjligt att begära konfidentiell behandling med tillämpning av nämnda bestämmelser. I artikel 4.2 i detta direktiv anges i detta avseende att medlemsstaterna får föreskriva att en begäran om miljöinformation kan avslås, om utlämnande av informationen skulle få negativa följder för något av de intressen som anges i den bestämmelsen, däribland sekretess som omfattar kommersiell och industriell information. Möjligheten att avslå ansökan är i nämnda bestämmelse inte villkorad av att en ansökan om konfidentiell behandling har ingetts före ansökan om utlämnande.

(se punkterna 44–46 och 49 samt punkt 1 i domslutet)

3.      Direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation har till syfte att säkerställa en principiell rätt till tillgång till sådan miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter och att, såsom följer av skäl 9 och artikel 1 i samma direktiv, säkerställa största möjliga systematiska tillgång till och spridning av miljöinformation till allmänheten. Härav följer att, såsom uttryckligen anges i artikel 4.4 andra stycket i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor samt i skäl 16 och artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4, huvudregeln bör vara att information lämnas ut och att de skäl för avslag som anges i dessa bestämmelser bör tolkas restriktivt.

Genom att det i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 föreskrivs att sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information inte får utgöra hinder för utlämnande av ”uppgifter om utsläpp i miljön”, möjliggörs ett konkret genomförande av denna regel och av principen om största möjliga tillgång till miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter. Härav följer att begreppen ”utsläpp i miljön” och ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 inte ska tolkas restriktivt.

(se punkterna 55–58)

4.      Man ska vid tolkningen av begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation inte göra någon åtskillnad mellan detta begrepp och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” i miljön.

En sådan åtskillnad görs inte i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor där det i artikel 4.4 första stycket d endast föreskrivs att sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information inte ska hindra utlämnande av ”information om utsläpp som är av betydelse i miljöskyddshänseende”. Det är inte heller relevant att göra åtskillnad mellan utsläpp i luften, utsläpp i vattnet och andra utsläpp mot bakgrund av syftet att säkerställa utlämnande av miljöinformation som direktiv 2003/4 eftersträvar och det skulle vara konstlat att göra en sådan åtskillnad. Såväl utsläpp av gaser eller ämnen i atmosfären som ”andra utsläpp” eller utsläpp i vattnet, såsom utsläpp av ämnen, preparat, organismer, mikro-organismer, vibrationer, värme eller buller, särskilt i luften, vattnet och marken, kan nämligen påverka dessa olika delar av miljön. Dessutom överlappar begreppen ”utsläpp i luften”, ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” till stor del varandra, vilket användningen av uttrycket ”andra utsläpp” i artikel 2.1 b i samma direktiv visar. Av den bestämmelsen följer att utsläpp i luften och utsläpp i vattnet även utgör ”andra utsläpp” i miljön.

(se punkterna 62–65 och 67)

5.      Se domen.

(se punkterna 69 och 70)

6.      Det följer varken av Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor eller av direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation att begreppet ”utsläpp i miljön” endast ska anses avse utsläpp från vissa industrianläggningar.

En sådan begränsning skulle vara oförenlig med ordalydelsen i artikel 4.4 första stycket d i den konventionen. Enligt denna bestämmelse ska nämligen information om utsläpp som har betydelse i miljöskyddshänseende lämnas ut. Information om utsläpp från andra källor än industrianläggningar, såsom utsläpp som följer av användning av växtskyddsmedel eller biocidprodukter, är lika relevant i miljöskyddshänseende som information om industriutsläpp. Dessutom skulle en begränsning av begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 till att avse utsläpp från vissa industrianläggningar stå i strid med det syfte med direktivet som består i att det ska ges största möjliga tillgång till miljöinformation.

(se punkterna 71–73)

7.      Begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation ska tolkas på så sätt att det bland annat omfattar utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller, förutsatt att det rör sig om faktiska eller förutsebara utsläpp under normala eller realistiska användningsförhållanden.

Begreppet i fråga måste nämligen begränsas till att avse endast icke hypotetiska utsläpp, det vill säga faktiska eller förutsebara utsläpp av produkten eller ämnet i fråga under normala eller realistiska användningsförhållanden. Även om den omständigheten att en produkt släpps ut på marknaden i allmänhet inte i sig räcker för att slå fast att den produkten med nödvändighet kommer att släppas ut i miljön eller för att det ska anses att den information som rör produkten avser ”utsläpp i miljön”, gäller det inte en sådan produkt som växtskyddsmedel eller en biocidprodukt, som vid normal användning är avsedd att släppas ut i miljön, vilket är en följd av dess funktion. Förutsebara utsläpp av denna produkt i miljön är således inte hypotetiska i sistnämnda fall. Under dessa omständigheter omfattar begreppet ”utsläpp i miljön” faktiska utsläpp i miljön som sker i samband med användningen av produkten eller ämnet i fråga, samt förutsebara utsläpp av den produkten eller det ämnet i miljön under normala eller realistiska användningsförhållanden som motsvarar de förhållanden som omfattas av motsvarande produktgodkännande som gäller i det område där produkten är avsedd att användas.

(se punkterna 77–79, 81 och 103 samt punkt 2 i domslutet)

8.      Se domen.

(se punkt 84)

9.      Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation omfattar uppgifter om art, kvantitet, tidpunkt och plats med avseende på ”utsläpp i miljön” av växtskyddsmedel och biocidprodukter samt de ämnen som dessa medel och produkter innehåller. Förstnämnda begrepp omfattar vidare uppgifter om nämnda utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, särskilt uppgifter om resthalter som förekommer i miljön som en följd av användning av den berörda produkten, och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning, oberoende av om dessa uppgifter hämtats från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier.

En sådan tolkning medför inte att samtliga uppgifter i akterna avseende produktgodkännande av växtskyddsmedel eller biocidprodukter, särskilt inte samtliga uppgifter som härrör från studier som genomförts i syfte att erhålla ett sådant godkännande, omfattas av det begreppet och alltid ska lämnas ut. Endast sådana uppgifter som hänför sig till ”utsläpp i miljön” omfattas av det begreppet, vilket inte endast utesluter uppgifter som inte avser utsläpp av den berörda produkten i miljön, utan även uppgifter som rör hypotetiska utsläpp, det vill säga utsläpp som varken föreligger eller är förutsebara under omständigheter som motsvarar normala eller realistiska användningsförhållanden. Denna tolkning får således inte någon oproportionerlig inverkan på skyddet av de rättigheter som säkerställs i artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 39.3 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet).

Nämnda tolkning fråntar heller inte artikel 63 i förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden dess ändamålsenliga verkan. Den presumtion som fastställts i artikel 63.2 gör det möjligt för den behöriga myndigheten att slå fast att de uppgifter som ingetts av den som ansöker om ett sådant produktgodkännande som omfattas av den bestämmelsen i princip är konfidentiella och inte kan lämnas ut till allmänheten om det inte lämnats in någon ansökan om tillgång till de uppgifterna med stöd av direktiv 2003/4. Nämnda presumtion innebär även att nämnda sökande garanteras att den behöriga myndigheten, för det fall att en sådan ansökan inges, endast kan lämna ut uppgifterna om den, med avseende på varje uppgift för sig, har konstaterat att de avser utsläpp i miljön eller om något annat överordnat allmänintresse motiverar ett utlämnande.

(se punkterna 96, 100, 102 och 103 samt punkt 2 i domslutet)

10.    Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 om allmänhetens tillgång till miljöinformation ska tolkas på så sätt att när det inges en ansökan om tillgång till information om utsläpp i miljön och ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle ha negativa följder för något av de intressen som avses i artikel 4.2 första stycket a, d och f–h i direktiv 2003/4, ska endast relevanta uppgifter som kan hämtas från informationskällan och som avser utsläpp i miljön lämnas ut, för det fall att det är möjligt att åtskilja dessa uppgifter från andra uppgifter i informationskällan, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.

(se punkt 106 samt punkt 3 i domslutet)