Language of document : ECLI:EU:C:2016:873

Sprawa C‑258/15

Gorka Salaberria Sorondo

przeciwko

Academia Vasca de Policía y Emergencias

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

Odesłanie prejudycjalne – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 2 i art. 4 ust. 1 – Dyskryminacja ze względu na wiek – Ograniczenie rekrutacji funkcjonariuszy policji autonomicznej wspólnoty Kraju Basków do kandydatów, którzy nie ukończyli 35 lat – Pojęcie „istotnego i determinującego wymogu zawodowego” – Realizowany cel – Proporcjonalność

Streszczenie – wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2016 r.

1.        Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78 – Zakres stosowania – Uregulowanie krajowe ustanawiające górną granicę wieku wynoszącą 35 lat dla rekrutacji funkcjonariuszy policji wspólnoty autonomicznej – Włączenie

[dyrektywa Rady 2000/78, art. 3 ust. 1 lit. a)]

2.        Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78 – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe ustanawiające górną granicę wieku wynoszącą 35 lat dla rekrutacji funkcjonariuszy policji wspólnoty autonomicznej – Dopuszczalność

(dyrektywa Rady 2000/78, art. 1, art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1)

1.      Uregulowanie krajowe przewidujące, że osoby, które ukończyły 35 lat, nie mogą zostać przyjęte do formacji policji wspólnoty autonomicznej państwa członkowskiego, określa warunki rekrutacji tych pracowników. Tym samym należy przyjąć, że uregulowanie tego rodzaju ustanawia warunki dostępu do zatrudnienia w sektorze publicznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/78 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy a zatem wchodzi w zakres jej stosowania.

(zob. pkt 25, 26)

2.      Artykuł 2 ust. 2 dyrektywy 2000/78 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w związku z jej art. 4 ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które stanowi, iż kandydaci na funkcjonariuszy policji wykonujących wszystkie spoczywające na policji zadania operacyjne lub egzekucyjne nie powinni mieć ukończonych 35 lat.

W tym względzie, uregulowanie to wprowadza odmienne traktowanie bezpośrednio ze względu na kryterium wieku w rozumieniu art. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78. Jednakże posiadanie szczególnych zdolności fizycznych jest cechą związaną z wiekiem, a zadania polegające na ochronie osób i mienia, zatrzymywaniu sprawców przestępstw i dozorze nad nimi oraz patrolowaniu prewencyjnym mogą wiązać się z użyciem siły fizycznej. Charakter tych zadań wymaga posiadania szczególnej sprawności fizycznej, ponieważ niedostatki fizyczne w tym zawodzie mogą mieć poważne konsekwencje nie tylko dla samych funkcjonariuszy policji i dla osób trzecich, lecz także dla utrzymania porządku publicznego. Z powyższego wynika, że fakt posiadania szczególnych zdolności fizycznych, by móc wykonywać trzy istotne zadania policji wspólnoty autonomicznej danego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy 4/1992, a mianowicie zapewnianie ochrony osób i mienia, zapewnianie swobody wykonywania praw i wolności oraz dbanie o bezpieczeństwo obywateli na terytorium autonomicznej wspólnoty, można uważać za istotny i determinujący wymóg zawodowy – w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78 – dla wykonywania rozpatrywanego zawodu.

Ponadto, takie uregulowanie można uznać po pierwsze, za odpowiednie w stosunku do celu w postaci zapewnienia zdolności operacyjnej i prawidłowego funkcjonowania służb policyjnych, a po drugie, za niewykraczające poza to, co jest konieczne dla realizacji tego celu. Ryzyko nieprawidłowości, jakich można się obawiać w ramach funkcjonowania służb policyjnych danej wspólnoty autonomicznej, wyklucza możliwość uznania, że organizowanie wymagających pod względem sprawnościowym testów eliminacyjnych przy naborze mógłby stanowić alternatywny, mniej restrykcyjny środek. Wspomniany cel wymaga bowiem, by w kontekście przywrócenia zadowalającej struktury wieku posiadanie szczególnych zdolności fizycznych nie było stwierdzane w sposób statyczny podczas egzaminów konkursowych w ramach naboru, ale w sposób dynamiczny, z uwzględnieniem lat służby, które będą przepracowane przez funkcjonariusza po jego rekrutacji.

(zob. pkt 30–36, 47, 48, 50; sentencja)