Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Дело C443/15

David L. Parris

срещу

Trinity College Дъблин и др.

(Преюдициално запитване, отправено от Labour Court)

„Преюдициално запитване — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 2 — Забрана на дискриминация на основание сексуална ориентация и възраст — Национална пенсионна схема — Отпускане на обезщетение за преживяло лице на граждански партньор — Условие — Сключване на партньорството, преди осигуреното в схемата лице да е навършило шестдесет години — Гражданскоправен съюз — Невъзможност в съответната държава членка до 2010 г. — Доказана стабилна връзка — Член 6, параграф 2 — Обоснованост на разликите в третирането на основание възраст“

Резюме — Решение на Съда (първи състав) от 24 ноември 2016 г.

1.        Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Приложно поле — Национална пенсионна схема, която предвижда изплащане на пенсия за преживяло лице на съпруг или регистриран партньор на осигуреното лице — Включване — Условия

(член 157 ДФЕС; Директива 2000/78 на Съвета)

2.        Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Забрана на дискриминация на основание сексуална ориентация и възраст — Обезщетение за преживяло лице, отпускано в рамките на професионална осигурителна схема — Национална правна уредба, която поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да получават такова обезщетение в зависимост от условието да са сключили партньорството, преди осигуреното лице да е навършило 60 години — Национално право, което не допуска осигуреното лице да сключи регистрирано партньорство преди достигането на посочената възрастова граница — Липса на дискриминация

(член 2 от Директива 2000/78 на Съвета)

3.        Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Забрана на дискриминация, основана на възраст — Обезщетение за преживяло лице, отпускано в рамките на професионална осигурителна схема — Национална правна уредба, която поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да получават такова обезщетение в зависимост от условието да са сключили партньорството, преди осигуреното лице да е навършило 60 години — Национално право, което не допуска осигуреното лице да сключи регистрирано партньорство преди достигането на посочената възрастова граница — Липса на дискриминация — Възможност на държавите членки да определят за професионалните социалноосигурителни схеми възраст за достъп до или за придобиване на право на пенсия или на обезщетение за инвалидност

(член 2 и член 6, параграф 2 от Директива 2000/78 на Съвета)

4.        Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Забрана на дискриминация едновременно на основание сексуалната ориентация и възрастта — Обезщетение за преживяло лице, отпускано в рамките на професионална осигурителна схема — Национална правна уредба, която поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да получават такова обезщетение в зависимост от условието да са сключили партньорството, преди осигуреното лице да е навършило 60 години — Национално право, което не допуска осигуреното лице да сключи регистрирано партньорство преди достигането на посочената възрастова граница — Липса на дискриминация

(членове 1 и 2 и член 6, параграф 2 от Директива 2000/78 на Съвета)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 33—40)

2.      Член 2 от Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба, която в рамките на професионална осигурителна схема поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да ползват обезщетение за преживяло лице в зависимост от условието партньорството да е регистрирано, преди осигуреното лице да е навършило шестдесет години, при положение че националното право не е давало възможност на въпросното осигурено лице да регистрира партньорство преди достигането на посочената възрастова граница, не представлява дискриминация на основание сексуална ориентация.

Всъщност държавите членки разполагат със свободата да предвидят или да не предвидят брак между лица от един и същи пол или алтернативна форма за законоустановено признаване на тяхната връзка, както и, според случая, да предвидят датата, от която такъв брак или такава алтернативна форма ще поражда действие.

Следователно правото на Съюза, и по-специално Директива 2000/78, не задължава съответната държава членка нито преди влизането в сила на Закона относно гражданските партньорства да предвиди брака или дадена форма на гражданскоправен съюз за хомосексуалните двойки, нито да придаде обратно действие на Закона относно гражданските партньорства и на разпоредбите, приети съгласно този закон, нито, що се отнася до обезщетението за преживяло лице, да предвиди преходни мерки за еднополовите двойки, при които осигуреното лице вече е навършило шестдесет години към датата на влизане в сила на посочения закон.

(вж. т. 59, 60 и 62; т. 1 от диспозитива)

3.      Член 2 и член 6, параграф 2 от Директива 2000/78 за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкуват в смисъл, че национална правна уредба, която в рамките на професионална осигурителна схема поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да ползват обезщетение за преживяло лице в зависимост от условието партньорството да е регистрирано, преди осигуреното лице да е навършило шестдесет години, при положение че националното право не е давало възможност на въпросното осигурено лице да регистрира партньорство преди достигането на посочената възрастова граница, не представлява дискриминация на основание възраст.

Тази правна уредба действително третира по по-неблагоприятен начин осигурените лица, които са сключили брак или са регистрирали партньорство, преди да навършат шестдесет години, в сравнение с встъпилите в брак или в такова партньорство, преди да навършат шестдесет години, и следователно създава пряко основана на възрастов критерий разлика в третирането.

При все това посочената правна уредба определя възрастова граница за достъпа до обезщетение за старост и следователно попада в приложното поле на член 6, параграф 2 от Директива 2000/78.

В това отношение, като поставя придобиването на правото да се ползва обезщетение за преживяло лице в зависимост от условието осигуреното лице да е встъпило в брак или да е регистрирало партньорство, преди да е навършило 60 години, посочената разпоредба само предвижда възрастова граница за възникването на правото на посоченото обезщетение. С други думи, националната правна уредба установява възраст за достъпа до обезщетение за преживяло лице, произтичащо от въпросната пенсионна схема.

(вж. т. 67, 68, 74, 75 и 78; т. 2 от диспозитива)

4.      Член 2 и член 6, параграф 2 от Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкуват в смисъл, че национална правна уредба, която в рамките на професионална осигурителна схема поставя правото на преживелите регистрирани партньори на осигурените лица да ползват обезщетение за преживяло лице в зависимост от условието партньорството да е регистрирано, преди осигуреното лице да е навършило шестдесет години, при положение че националното право не е давало възможност на въпросното осигурено лице да регистрира партньорство преди достигането на посочената възрастова граница, не може да доведе до дискриминация едновременно на основание сексуална ориентация и възраст, когато посочената правна уредба не води до дискриминация нито на основание сексуална ориентация, нито на основание възраст, разглеждани поотделно.

В това отношение, макар безспорно да може да съществува дискриминация на множество посочени в член 1 от Директива 2000/78 основания, не е налице обаче нова категория дискриминация, която е последица от съчетаването на множество основания, като сексуалната ориентация и възрастта, която да може да се установи, когато не е установена дискриминация на посочените основания, разглеждани поотделно.

(вж. т. 80 и 82; т. 3 от диспозитива)