Language of document : ECLI:EU:C:2016:842

Věc C42/15

Home Credit Slovakia a.s. 

v.

Klára Bíróová

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním súdem Dunajská Streda)

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2008/48/ES – Ochrana spotřebitelů – Spotřebitelský úvěr – Článek 1, čl. 3 písm. m), čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 1 a článek 23 – Výklad slovních spojení ‚na papíře‘ a ‚na jiném trvalém nosiči‘ – Smlouva, která odkazuje na jiný dokument – Požadavek ‚písemné formy‘ ve smyslu vnitrostátního práva – Uvedení požadovaných údajů odkazem na objektivní kritéria – Údaje, které musí být uvedeny v úvěrové smlouvě s pevně stanovenou dobou trvání – Důsledky neuvedení povinných údajů – Přiměřenost“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. listopadu 2016

1.        Ochrana spotřebitelů – Smlouvy o spotřebitelském úvěru – Směrnice 2008/48 – Požadavky týkající se formy úvěrové smlouvy – Nutnost zahrnout všechny náležitosti úvěrové smlouvy do jednoho dokumentu – Neexistence – Vnitrostátní právní úprava vyžadující podpis smluvních stran na všech částech úvěrové smlouvy za účelem její platnosti – Přípustnost

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48, čl. 3 písm. m) a čl. 10 odst. 1 a 2]

2.        Ochrana spotřebitelů – Smlouvy o spotřebitelském úvěru – Směrnice 2008/48 – Požadavky týkající se informací, které mají být uvedeny ve smlouvě – Povinnost uvést splatnost každé z plateb, které má spotřebitel provést, s uvedením konkrétního data – Neexistence

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48, čl. 10 odst. 2 písm. h)]

3.        Ochrana spotřebitelů – Smlouvy o spotřebitelském úvěru – Směrnice 2008/48 – Požadavky týkající se informací, které mají být uvedeny ve smlouvě – Povinnost zahrnout do úvěrové smlouvy s pevně stanovenou dobou trvání výpis z účtu v podobě tabulky umoření – Neexistence – Vnitrostátní právní úprava stanovící takovou povinnost věřitele – Nepřípustnost

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48, čl. 10 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 10 odst. 3]

4.        Ochrana spotřebitelů – Smlouvy o spotřebitelském úvěru – Směrnice 2008/48 – Vnitrostátní režim sankcí – Požadavky týkající se informací, které mají být uvedeny v úvěrové smlouvě – Vnitrostátní právní úprava, která považuje úvěrovou smlouvu uzavřenou v rozporu s těmito požadavky za smlouvu, v rámci které se neuplatní úroky a poplatky – Přípustnost – Podmínka

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48, čl. 10 odst. 2 a článek 23)

1.      Článek 10 odst. 1 a 2 směrnice 2008/48 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 87/102 ve spojení s čl. 3 písm. m) této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že:

–        úvěrová smlouva nemusí být nutně vypracována v jednom dokumentu, avšak všechny údaje upravené v čl. 10 odst. 2 této směrnice musí být uvedeny na papíře nebo na jiném trvalém nosiči;

–        nebrání tomu, aby členský stát ve své vnitrostátní právní úpravě stanovil, že úvěrová smlouva, na kterou se vztahuje působnost směrnice 2008/48 a která je vypracována na papíře, musí být podepsána smluvními stranami a že tento požadavek podpisu se vztahuje na všechny údaje této smlouvy uvedené v čl. 10 odst. 2 této směrnice.

Všechny údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 směrnice 2008/48 nemusí být sice nutně zahrnuty do jednoho dokumentu, avšak je třeba poznamenat, že vzhledem k odstavci 1 tohoto článku musí být všechny údaje, které uvádí tento odstavec 2, uvedeny na papíře nebo jiném trvalém nosiči a být nedílnou součástí úvěrové smlouvy. Kromě toho vzhledem k tomu, že údaje obsažené v čl. 10 odst. 2 směrnice 2008/48 musí být uvedeny jasně a výstižně, je nezbytné, aby úvěrová smlouva obsahovala jasný a konkrétní odkaz na jiné dokumenty vypracované na papíře nebo na jiných trvalých nosičích, které obsahují tyto údaje a které byly skutečně předány spotřebiteli před uzavřením smlouvy tak, aby se mohl skutečně seznámit se svými právy a povinnostmi.

Článek 10 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2008/48 stanoví, že tímto článkem nejsou dotčena žádná vnitrostátní pravidla ohledně platnosti uzavírání úvěrových smluv, jež jsou v souladu s unijním právem. Požadavek podpisu smluvních stran je v tomto smyslu součástí vnitrostátního pravidla týkajícího se platnosti uzavírání úvěrových smluv ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice 2008/48.

V tomto ohledu platí, že pokud členský stát stanoví ve své vnitrostátní právní úpravě, že požadavek podpisu u úvěrové smlouvy se vztahuje na všechny údaje uvedené v této smlouvě, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu, směrnice 2008/48 ani obecně unijní právo nebrání tomuto požadavku.

(viz body 33, 34, 39–40, 44, 45, výrok 1)

2.      Článek 10 odst. 2 písm. h) směrnice 2008/48 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 87/102 musí být vykládán v tom smyslu, že není nutné, aby úvěrová smlouva uváděla splatnost každé z plateb, které má spotřebitel uskutečnit, s uvedením konkrétního data, pokud podmínky této smlouvy umožňují tomuto spotřebiteli bez obtíží a s jistotou určit data těchto plateb.

(viz bod 50, výrok 2)

3.      Článek 10 odst. 2 písm. h) a i) směrnice 2008/48 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 87/102 musí být vykládán v tom smyslu, že úvěrová smlouva s pevně stanovenou dobou trvání, podle níž má být jistina úvěru umořována postupnými splátkami, nemusí přesně uvádět v podobě tabulky umoření, jaká část každé splátky připadá na splácení této jistiny. Tato ustanovení ve spojení s čl. 22 odst. 1 této směrnice brání tomu, aby členský stát stanovil takovou povinnost ve své vnitrostátní právní úpravě.

Vzhledem k jasnému znění ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. h), které stanoví, že úvěrová smlouva musí uvádět jen výši, počet, četnost a případně způsob plateb, a čl. 10 odst. 2 písm. i) a odst. 3, které stanoví, že věřitel má povinnost předat spotřebiteli výpis z účtu v podobě tabulky umoření jen na žádost spotřebitele, lze dospět k závěru, že směrnice 2008/48 nestanoví povinnost zahrnout do úvěrové smlouvy výpis z účtu v podobě tabulky umoření.

Kromě toho stran smluv, na které se vztahuje působnost směrnice 2008/48, členské státy nemohou uložit smluvním stranám povinnosti neupravené touto směrnicí, obsahuje-li uvedená směrnice harmonizovaná ustanovení v oblasti, které se týkají tyto povinnosti. Tak tomu je v případě čl. 10 odst. 2 této směrnice, který provádí harmonizaci, pokud jde o údaje, jež musí být nutně zahrnuty do úvěrové smlouvy.

(viz body 52–56, 59, výrok 3)

4.      Článek 23 směrnice 2008/48 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 87/102 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát ve své vnitrostátní právní úpravě stanovil, že v případě, že úvěrová smlouva neuvádí všechny údaje požadované čl. 10 odst. 2 této směrnice, je tato smlouva považována za smlouvu, v rámci které se neuplatní úroky a poplatky, pokud se jedná o údaj, jehož neuvedení může spotřebiteli znemožnit posouzení rozsahu jeho závazků.

Povinnost uvést v úvěrové smlouvě takové údaje, jako jsou roční procentní sazba nákladů upravená v čl. 10 odst. 2 písm. g) směrnice 2008/48, počet a četnost plateb podle čl. 10 odst. 2 písm. h) této směrnice, jakož i případně upozornit na notářské poplatky, požadované záruky a pojištění, jak stanoví čl. 10 odst. 2 písm. n) a o) uvedené směrnice, má totiž zásadní význam. Platí tedy, že vzhledem k tomu, že neuvedení těchto údajů v takové smlouvě může spotřebiteli znemožnit posouzení rozsahu jeho závazků, musí být sankce zániku nároku věřitele na úroky a poplatky považována za přiměřenou ve smyslu článku 23 směrnice 2008/48.

(viz body 70, 71, 73, výrok 4)