Language of document : ECLI:EU:C:2016:842

C42/15. sz. ügy

Home Credit Slovakia a.s.

kontra

Klára Bíróová

(az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – 2008/48/EK irányelv – Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitel – Az 1. cikk (3) bekezdésének m) pontja, a 10. cikk (1) és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk – A »nyomtatott formában« és a »más tartós adathordozón« kifejezések értelmezése – Egy másik dokumentumra hivatkozó megállapodás – A nemzeti jog értelmében vett »írásbeli forma« követelménye – A megkövetelt információknak objektív paraméterekre való hivatkozással történő megjelölése – Határozott idejű hitelmegállapodásban feltüntetendő tartalmi elemek – A kötelező információk hiányának következményei – Arányosság”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2016. november 9.

1.        Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitelmegállapodások – 2008/48 irányelv – A hitelmegállapodással szembeni alaki követelmények – Annak szükségessége, hogy a hitelmegállapodás valamennyi elemét egyetlen dokumentumba foglalják – Hiány – A hitelmegállapodás érvényességéhez e megállapodás minden elemének a felek általi aláírását megkövetelő nemzeti szabályozás – Megengedhetőség

(2008/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, m) pont, valamint 10. cikk, (1) és (2) bekezdés)

2.        Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitelmegállapodások – 2008/48 irányelv – A szerződésben feltüntetendő információkra vonatkozó követelmények – A fogyasztó által teljesítendő fizetések minden egyes esedékességének pontos dátumra utalva történő megjelölésére vonatkozó kötelezettség – Hiány

(2008/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 10. cikk, (2) bekezdés, h) pont)

3.        Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitelmegállapodások – 2008/48 irányelv – A szerződésben feltüntetendő információkra vonatkozó követelmények – Törlesztési táblázat formáját öltő kimutatásnak a határozott idejű hitelmegállapodásban való szerepeltetésére vonatkozó kötelezettség – Hiány – A hitelező terhére ilyen kötelezettséget előíró nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség

(2008/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 10. cikk, (2) bekezdés, h) és i) pont, valamint (3) bekezdés)

4.        Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitelmegállapodások – 2008/48 irányelv – Nemzeti szankciórendszer – A hitelmegállapodásban feltüntetendő információkra vonatkozó követelmények – Az e követelmények megszegésével kötött hitelmegállapodást kamat és költségmentesnek tekintő nemzeti szabályozás – Megengedhetőség – Feltétel

(2008/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 10. cikk, (2) bekezdés és 23. cikk)

1.      A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48 irányelv 10. cikkének (1) és (2) bekezdését – ezen irányelv 3. cikkének m) pontjával összefüggésben – a következőképpen kell értelmezni:

–        a hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban elkészíteni, azonban az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemet nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni;

–        az irányelvvel nem ellentétes, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában előírja egyrészt azt, hogy a 2008/48 irányelv hatálya alá tartozó, és nyomtatott formában elkészített hitelmegállapodást a feleknek alá kell írniuk, másrészt pedig azt, hogy az aláírásra vonatkozó ezen követelmény az említett megállapodás ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt összes tartalmi elemére alkalmazandó.

Jóllehet a 2008/48 irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemnek nem kell szükségképpen egyazon dokumentumban szerepelnie, ám e cikk (1) bekezdésére tekintettel az ezen (2) bekezdésben felsorolt összes tartalmi elemet nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni, és azoknak a hitelmegállapodás szerves részét kell képezniük. Továbbá, mivel a 2008/48 irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett tartalmi elemeket világos és egyértelmű módon kell feltüntetni, a hitelmegállapodásnak egyértelmű és pontos hivatkozásokat kell tartalmaznia az ezen tartalmi elemeket magában foglaló többi nyomtatott formára vagy más tartós adathordozóra, amelyeket a megállapodás megkötése előtt ténylegesen át is kell adni a fogyasztónak oly módon, hogy az lehetővé tegye számára, hogy ténylegesen megismerje valamennyi jogát és kötelezettségét.

A 2008/48 irányelv 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében ez a cikk nem érinti a hitelmegállapodások megkötésének érvényességére vonatkozó, az uniós joggal összhangban álló nemzeti rendelkezéseket. Így a felek általi aláírás meglétének követelménye a hitelmegállapodások megkötésének érvényességére vonatkozó, a 2008/48 irányelv 10. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozik.

E tekintetben, ha valamely tagállam azt írja elő a nemzeti szabályozásában, hogy a hitelmegállapodás felek általi aláírására vonatkozó követelmény e megállapodás összes tartalmi elemére alkalmazandó – aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata –, ez a követelmény sem a 2008/48 irányelvvel, sem pedig általában az uniós joggal nem ellentétes.

(vö. 33., 34., 39., 40., 44., 45. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.      A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem szükséges, hogy a hitelmegállapodás a fogyasztó által teljesítendő fizetések minden egyes esedékességét konkrét időpontra való hivatkozással jelölje meg, amennyiben e megállapodás feltételei lehetővé teszik az említett fogyasztó számára e fizetések időpontjainak nehézség nélküli és bizonyossággal történő azonosítását.

(vö. 50. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.      A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan határozott idejű hitelmegállapodásnak, amely a tőke egymást követő fizetésekkel való törlesztését írja elő, nem kell törlesztési táblázat formájában pontosítania az egyes fizetéseknek e tőke visszafizetését szolgáló részét. Az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett e rendelkezésekkel ellentétes az, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában ilyen kötelezettséget ír elő.

Figyelemmel ugyanis ezen irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) pontjára, amely előírja, hogy a hitelmegállapodásnak kizárólag a fogyasztó által teljesítendő fizetések összegét, számát és gyakoriságát, és adott esetben a sorrendjüket kell tartalmaznia, valamint 10. cikke (2) bekezdésének i) pontjára és (3) bekezdésére, amely kimondja, hogy a hitelező kizárólag a fogyasztó kérelmére köteles részére ingyenesen, törlesztési táblázat formájában továbbítani a számlakivonatot, az a következtetés vonható le, hogy a 2008/48 irányelv nem ír elő a számlakivonatnak törlesztési táblázat formájában a hitelmegállapodásba foglalására vonatkozó kötelezettséget.

Továbbá a tagállamok a 2008/48 irányelv hatálya alá tartozó megállapodásokat illetően nem állapíthatnak meg a szerződő felek tekintetében az ezen irányelvben elő nem írt kötelezettségeket, amikor az irányelv az ezen kötelezettségekkel érintett területen harmonizált rendelkezéseket tartalmaz. Márpedig a 2008/48 irányelv 10. cikkének (2) bekezdése ilyen harmonizációt valósít meg azokat a tartalmi elemeket illetően, amelyeknek kötelező jelleggel szerepelniük kell a hitelmegállapodásban.

(vö. 52–56., 59. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

4.      A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48 irányelv 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam nemzeti szabályozásában előírja, hogy amennyiben valamely hitelmegállapodás nem tartalmazza az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt összes tartalmi elemet, úgy ezt a megállapodást kamat‑ és költségmentesnek kell tekinteni, ha olyan tartalmi elemről van szó, amelynek hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségének meglétét, hogy a kötelezettségvállalásának mértékét értékelje.

Ilyen alapvető fontossággal bír többek között az olyan tartalmi elemeknek a hitelmegállapodásban való feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, mint a 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének g) pontjában említett teljeshiteldíj‑mutató, az ezen irányelv 10. cikke (2) bekezdése h) pontjának megfelelően a fizetések száma és gyakorisága, valamint adott esetben a közjegyzői díjak, az előírt garanciák és biztosítás létezése, amint azt az említett irányelv 10. cikke (2) bekezdésének n) és o) pontja előírja. Így amennyiben ezen tartalmi elemek hitelmegállapodásban való feltüntetésének hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségét, hogy a kötelezettségvállalásának mértékét értékelje, a hitelezőnek a kamat‑ és költségkövetelésétől való megfosztással járó, a nemzeti szabályozással előírt szankciót a 2008/48 irányelv 23. cikke értelmében arányosnak kell tekinteni.

(vö. 70., 71., 73. pont és a rendelkező rész 4. pontja)