Language of document : ECLI:EU:C:2016:842

Lieta C42/15

Home Credit Slovakia a.s.

pret

Klára Bíróová

(Okresný súd Dunajská Streda lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2008/48/EK – Patērētāju aizsardzība – Patēriņa kredīti – 1. panta 3. punkta m) apakšpunkts, 10. panta 1. un 2. punkts, 22. panta 1. punkts un 23. pants – Jēdzienu “papīra formā” un “cits pastāvīgs informācijas nesējs” interpretācija – Līgums, kurā ir ietverta atsauce uz citu dokumentu – “Rakstveida formas” prasība valsts tiesību izpratnē – Norāde par nepieciešamo informāciju, atsaucoties uz objektīviem parametriem – Kredītlīgumā uz noteiktu laiku norādāmā informācija – Obligātas informācijas neesamības sekas – Samērīgums

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums

1.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Patēriņa kredītlīgumi – Direktīva 2008/48 – Prasības attiecībā uz kredītlīguma formu – Nepieciešamība iekļaut visus kredītlīguma elementus vienā dokumentā – Neesamība – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru kredītlīguma spēkā esamībai ir noteikta prasība, lai puses parakstītu visus tā elementus – Pieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48 3. panta m) punkts un 10. panta 1. un 2. punkts)

2.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Patēriņa kredītlīgumi – Direktīva 2008/48 – Prasības par līgumā norādāmo informāciju – Pienākums norādīt katru no patērētāja veicamajiem maksājumiem, atsaucoties uz precīzu datumu – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

3.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Patēriņa kredītlīgumi – Direktīva 2008/48 – Prasības par līgumā norādāmo informāciju – Pienākums iekļaut kredītlīgumā uz noteiktu laiku konta izrakstu amortizācijas tabulas formā – Neesamība – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru kreditoram ir paredzēts šāds pienākums – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punkta h) un i) apakšpunkts un 3. punkts)

4.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Patēriņa kredītlīgumi – Direktīva 2008/48 – Valsts regulējums attiecībā uz sankcijām – Prasības par kredītlīgumā norādāmo informāciju – Valsts regulējums, atbilstoši kuram kredītlīgums, kas ir noslēgts, pārkāpjot šīs prasības, ir uzskatāms par atbrīvotu no procentiem un izdevumiem – Pieļaujamība – Nosacījums

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punkts un 23. pants)

1.      Direktīvas 2008/48 par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102 10. panta 1. un 2. punkts, aplūkojot tos kopsakarā ar šīs direktīvas 3. panta m) punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka:

–        kredītlīgumam nav obligāti jābūt sagatavotam tikai vienā dokumentā, bet visiem minētās direktīvas 10. panta 2. punktā minētajiem elementiem ir jābūt sagatavotiem papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju;

–        ar to netiek aizliegts, ka dalībvalsts savos iekšējos tiesību aktos paredz, pirmkārt, ka kredītlīgumam, kuram ir piemērojama Direktīva 2008/48 un kas ir sagatavots papīra formā, ir jābūt pušu parakstītam un, otrkārt, ka šī parakstīšanas prasība ir piemērojama visiem šīs direktīvas 10. panta 2. punktā minētajiem šī līguma elementiem.

Lai gan visi Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punktā norādītie elementi nav obligāti jāiekļauj vienā dokumentā, tomēr ir jānorāda, ka, ievērojot šī panta 1. punktu, visiem šajā 2. punktā norādītajiem elementiem ir jābūt sagatavotiem papīra formā vai uz cita pastāvīga informācijas nesēja un tiem ir jābūt minētā līguma neatņemamām sastāvdaļām. Tā kā Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punktā norādītajiem elementiem ir jābūt norādītiem skaidri un lakoniski, ir nepieciešams, lai kredītlīgumā būtu iekļauta skaidra un precīza atsauce uz citiem [dokumentiem], kas ir papīra formā vai uz citiem pastāvīgiem informācijas nesējiem, kuros ir ietverti šie elementi un kuri ir faktiski nodoti patērētājam pirms līguma noslēgšanas, lai viņš patiešām varētu zināt visas savas tiesības un pienākumus.

Atbilstoši Direktīvas 2008/48 10. panta 1. punkta otrās daļas redakcijai šis pants tiek piemērots, neskarot nekādus valsts noteikumus attiecībā uz kredītlīgumu noslēgšanas spēkā esamību, kas atbilst Savienības tiesību aktiem. Šajā ziņā prasība, ka kredītlīgumam ir jābūt pušu parakstītam, ir valsts noteikums, kas attiecas uz kredītlīgumu noslēgšanas spēkā esamību Direktīvas 2008/48 10. panta 1. punkta otrās daļas izpratnē.

Šajā ziņā, ja dalībvalsts savos iekšējos tiesību aktos paredz, ka pušu parakstīšanas prasība ir piemērojama visiem šī līguma elementiem, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai, šāda prasība netiek aizliegta nedz ar Direktīvu 2008/48, nedz ar Savienības tiesībām kopumā.

(skat. 33., 34., 39., 40., 44. un 45. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.      Direktīvas 2008/48 par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102 10. panta 2. punkta h) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nav vajadzīgs, lai kredītlīgumā būtu norādīts katrs no patērētāja veicamajiem maksājumiem, atsaucoties uz precīzu datumu, ja vien šī līguma noteikumi ļauj šim patērētājam bez grūtībām un droši identificēt šo maksājumu datumus.

(skat. 50. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.      Direktīvas 2008/48 par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102 10. panta 2. punkta h) un i) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kredītlīgumā uz noteiktu laiku, kurā kapitāla amortizācija ir paredzēta ar secīgu maksājumu veikšanu, amortizācijas tabulas veidā nav jāparedz, kāda katra maksājuma daļa tiks izmantota šī kapitāla atmaksai. Ar šīm tiesību normām, aplūkojot tās kopsakarā ar šīs direktīvas 22. panta 1. punktu, netiek pieļauts, ka dalībvalsts šādu pienākumu paredz savos iekšējos tiesību aktos.

Ņemot vērā 10. panta 2. punkta h) apakšpunkta, kurā ir paredzēts, ka kredītlīgumā ir jānorāda tikai patērētāja veicamo maksājumu apjoms, skaits un biežums un – attiecīgā gadījumā – maksājumu kārtība, un 10. panta 2. punkta i) apakšpunkta un 3. punkta, kur ir paredzēts, ka vienīgi pēc patērētāja lūguma aizdevējam ir pienākums izsniegt viņam bez maksas konta izrakstu amortizācijas tabulas formā, skaidro formulējumu var secināt, ka Direktīvā 2008/48 nav paredzēts pienākums iekļaut kredītlīgumā šādu konta izrakstu amortizācijas tabulas formā.

Turklāt saistībā ar līgumiem, kas ietilpst Direktīvas 2008/48 piemērošanas jomā, dalībvalstis nevar paredzēt līguma pusēm pienākumus, kas nav paredzēti šajā direktīvā, ja tajā ir ietverti saskaņoti noteikumi jomā, uz kuru attiecas šie pienākumi. Tas tā ir šīs direktīvas 10. panta 2. punkta gadījumā, kurā ir veikta šāda saskaņošana attiecībā uz kredītlīgumos obligāti iekļaujamo informāciju.

(skat. 52.–56. un 59. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)

4.      Direktīvas 2008/48 par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102 23. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek pieļauts, ka dalībvalsts savos iekšējos tiesību aktos paredz, ka gadījumā, ja kredītlīgumā nav minēti visi elementi, kas ir prasīti ar šīs direktīvas 10. panta 2. punktu, šis līgums tiek uzskatīts par atbrīvotu no procentiem un izmaksām, ciktāl runa ir par elementu, kura neesamība var apdraudēt patērētāja iespēju novērtēt savu saistību apjomu.

Būtiska nozīme ir pienākumam paredzēt kredītlīgumā tādus elementus kā gada procentu likme, kas ir minēta Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punkta g) apakšpunktā, maksājumu skaits un biežums atbilstoši šīs direktīvas 10. panta 2. punkta h) apakšpunktam, kā arī attiecīgā gadījumā – notāra nodevas, vajadzīgo galvojumu un apdrošināšanas esamība, kā paredzēts šīs direktīvas 10. panta 2. punkta n) un o) apakšpunktā. Tā kā šo elementu nenorādīšana kredītlīgumā var apdraudēt patērētāja iespēju novērtēt savu saistību apjomu, valsts tiesību aktos paredzētā sankcija, ar kuru aizdevējs zaudē tiesības uz procentu maksājumiem un izdevumiem, ir uzskatāma par samērīgu Direktīvas 2008/48 23. panta izpratnē.

(skat. 70., 71. un 73. punktu un rezolutīvās daļas 4) punktu)