Language of document : ECLI:EU:C:2016:842

Vec C42/15

Home Credit Slovakia a. s.

proti

Kláre Bíróovej

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podalOkresný súd Dunajská Streda)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/48/ES – Ochrana spotrebiteľa – Spotrebiteľský úver – Článok 1, článok 3 písm. m), článok 10 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 a článok 23 – Výklad pojmov ‚písomne‘ a ‚iný trvalý nosič‘ – Zmluva odkazujúca na iný dokument – Požiadavka ‚písomnej formy‘ v zmysle vnútroštátneho práva – Uvedenie požadovaných informácií odkazom na objektívne parametre – Náležitosti, ktoré sa majú uviesť v zmluve o úvere na dobu určitú – Dôsledky neuvedenia povinných informácií – Proporcionalita“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. novembra 2016

1.        Ochrana spotrebiteľa – Zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Smernica 2008/48 – Formálne náležitosti zmluvy o úvere – Nevyhnutnosť uviesť všetky náležitosti zmluvy o úvere v jedinom dokumente – Nedostatok – Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca na platnosť zmluvy o úvere podpísanie všetkých náležitostí zmluvnými stranami – Prípustnosť

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48, článok 3 písm. m) a článok 10 ods. 1 a 2]

2.        Ochrana spotrebiteľa – Zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Smernica 2008/48 – Požiadavky na informácie, ktoré sa majú uviesť v zmluve – Povinnosť uviesť splatnosť každej splátky, ktorú má uskutočniť spotrebiteľ, odkazom na presný dátum – Nedostatok

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48, článok 10 ods. 2 písm. h)]

3.        Ochrana spotrebiteľa – Zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Smernica 2008/48 – Požiadavky na informácie, ktoré sa majú uviesť v zmluve – Povinnosť zahrnúť do zmluvy o úvere na dobu určitú výpis vo forme amortizačnej tabuľky – Nedostatok – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca veriteľovi takúto povinnosť – Neprípustnosť

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48, článok 10 ods. 2 písm. h) a i) a článok 10 ods. 3]

4.        Ochrana spotrebiteľa – Zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Smernica 2008/48 – Vnútroštátny režim sankcií – Požiadavky na informácie, ktoré sa majú uviesť v zmluve o úvere – Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej je úver zo zmluvy uzatvorenej v rozpore s týmito požiadavkami oslobodený od úrokov a poplatkov – Prípustnosť – Podmienka

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48, článok 10 ods. 2 a článok 23)

1.      Článok 10 ods. 1 a 2 smernice 2008/48 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice 87/102 v spojení s článkom 3 písm. m) tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že:

–        zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 uvedenej smernice musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči,

–        nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil na jednej strane, že zmluva o úvere, ktorá patrí do pôsobnosti smernice 2008/48 a ktorá je vypracovaná písomne, musí byť podpísaná zmluvnými stranami, a na druhej strane, že táto požiadavka podpísania sa vzťahuje na všetky náležitosti tejto zmluvy uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice.

Hoci totiž všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 smernice 2008/48 nemusia byť nevyhnutne obsiahnuté v jedinom dokumente, je pritom potrebné poznamenať, že vzhľadom na odsek 1 tohto článku musia byť všetky náležitosti, ktoré vymenúva tento odsek 2, vyhotovené písomne alebo zachytené na inom trvalom nosiči a musia byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere. Keďže všetky náležitosti upravené v článku 10 ods. 2 smernice 2008/48 musia byť uvedené zrozumiteľne a stručne, je navyše nevyhnutné, aby zmluva o úvere obsahovala jednoznačné a presné odkazy na iné písomnosti alebo iné trvalé nosiče obsahujúce tieto náležitosti, ktoré boli skutočne odovzdané spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, aby sa mohol skutočne oboznámiť so všetkými svojimi právami a povinnosťami.

Podľa článku 10 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/48 týmto článkom nie sú dotknuté žiadne vnútroštátne pravidlá týkajúce sa platnosti uzavretia zmlúv o úvere, ktoré sú v súlade s právom Únie. V tomto zmysle požiadavka podpísania zmluvnými stranami sa týka vnútroštátneho pravidla vzťahujúceho sa na platnosť uzatvárania zmlúv o úvere v zmysle článku 10 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/48.

V tejto súvislosti, pokiaľ členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanoví, že požiadavka podpísania zmluvy o úvere zmluvnými stranami sa vzťahuje na všetky náležitosti tejto zmluvy, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu, ani smernica 2008/48, ani právo Únie vo všeobecnosti nebránia takejto požiadavke.

(pozri body 33, 34, 39 – 40, 44, 45, bod 1 výroku)

2.      Článok 10 ods. 2 písm. h) smernice 2008/48 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice 87/102 sa má vykladať v tom zmysle, že nie je nevyhnutné, aby zmluva o úvere uvádzala splatnosť splátok spotrebiteľa odkazom na konkrétny dátum, pokiaľ podmienky tejto zmluvy umožňujú spotrebiteľovi bez ťažkostí a s istotou identifikovať dátumy týchto splátok.

(pozri bod 50, bod 2 výroku)

3.      Článok 10 ods. 2 písm. h) a i) smernice 2008/48 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice 87/102 sa majú vykladať v tom zmysle, že zmluva o úvere na dobu určitú stanovujúca amortizáciu istiny po sebe nasledujúcimi splátkami nemusí vo forme amortizačnej tabuľky spresňovať, aká časť každej splátky bude započítaná na vrátenie tejto istiny. Tieto ustanovenia v spojení s článkom 22 ods. 1 tejto smernice bránia tomu, aby členský štát stanovil takúto povinnosť vo svojej vnútroštátnej právnej úprave.

Vzhľadom na jasné znenie článku 10 ods. 2 písm. h), ktorý stanovuje, že zmluva o úvere musí uvádzať iba výšku, počet a frekvenciu a prípadne poradie splátok, a článku 10 ods. 2 písm. i) a článku 10 ods. 3, ktorý stanovuje, že iba na žiadosť spotrebiteľa je veriteľ povinný bezplatne a kedykoľvek počas doby trvania zmluvy odovzdať mu výpis vo forme amortizačnej tabuľky, totiž možno vyvodiť záver, že smernica 2008/48 nestanovuje povinnosť zahrnúť do zmluvy o úvere takýto výpis vo forme amortizačnej tabuľky.

Okrem toho, pokiaľ ide o zmluvy patriace do pôsobnosti smernice 2008/48, členské štáty by nemali ukladať zmluvným stranám povinnosti, ktoré táto smernica neupravuje, ak táto smernica obsahuje harmonizované ustanovenia v oblasti, do ktorej patria tieto povinnosti. To platí v prípade článku 10 ods. 2 tejto smernice, ktorý obsahuje takúto harmonizáciu, pokiaľ ide o náležitosti, ktoré musia byť nevyhnutne obsahom zmluvy o úvere.

(pozri body 52 – 56, 59, bod 3 výroku)

4.      Článok 23 smernice 2008/48 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice 87/102 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil, že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov, pokiaľ ide o okolnosť, ktorej neuvedenie môže spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku.

Takýto podstatný význam má pritom povinnosť uviesť v zmluve o úvere najmä náležitosti, ako je ročná percentuálna miera nákladov uvedená v článku 10 ods. 2 písm. g) smernice 2008/48, počet a frekvencia splátok podľa článku 10 ods. 2 písm. h) tejto smernice, ako aj prípadná existencia notárskych poplatkov a prípadne požadované záruky a poistenie, ako to upravuje článok 10 ods. 2 písm. n) a o) uvedenej smernice. Keďže neuvedenie týchto okolností v zmluve môže spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku, sankcia spočívajúca v zániku nároku veriteľa na úroky a poplatky sa musí považovať za primeranú v zmysle článku 23 smernice 2008/48.

(pozri body 70, 71, 73, bod 4 výroku)