Language of document : ECLI:EU:C:2016:842

Zadeva C42/15,

Home Credit Slovakia a.s.

proti

Klári Bíróovi,

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Okresný súd Dunajská Streda)

„Predhodno odločanje – Direktiva 2008/48/ES – Varstvo potrošnikov – Potrošniški kredit – Člen 1, člen 3(m), člen 10(1) in (2), člen 22(1) in člen 23 – Razlaga izrazov ,na papirju‘ in ,drug trajen nosilec podatkov‘ – Pogodba, ki se sklicuje na drug dokument – Zahteva po ,pisni obliki‘ v smislu nacionalnega prava – Navedba zahtevanih informacij s sklicevanjem na objektivne parametre – Elementi, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi z določenim trajanjem – Posledice nenavedbe obveznih informacij – Sorazmernost“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2016

1.        Varstvo potrošnikov – Potrošniške kreditne pogodbe – Direktiva 2008/48 – Zahteve glede oblike kreditne pogodbe – Zahteva po vključitvi vseh elementov kreditne pogodbe v en sam dokument – Neobstoj – Nacionalna ureditev, ki za veljavnost kreditne pogodbe zahteva, da se stranki podpišeta pod vse elemente te pogodbe – Dopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/48, člena 3(m) in 10(1) in (2))

2.        Varstvo potrošnikov – Potrošniške kreditne pogodbe – Direktiva 2008/48 – Obveznosti v zvezi z informacijami, ki se morajo vključiti v pogodbo – Obveznost, da se navede zapadlost vsakega obroka, ki ga mora potrošnik plačati, z navedbo določenega datuma – Neobstoj

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/48, člen 10(2)(h))

3.        Varstvo potrošnikov – Potrošniške kreditne pogodbe – Direktiva 2008/48 – Obveznosti v zvezi z informacijami, ki se morajo vključiti v pogodbo – Obveznost, da se v kreditno pogodbo z določeno ročnostjo vključi finančni izkaz v obliki preglednice odplačil – Neobstoj – Nacionalna ureditev, ki tako obveznost nalaga posojilodajalcu – Nedopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/48, člen 10(2)(h) in (i) ter (3))

4.        Varstvo potrošnikov – Potrošniške kreditne pogodbe – Direktiva 2008/48 – Nacionalna pravila glede sankcij – Zahteve glede informacij, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi – Nacionalna ureditev v skladu s katero se šteje, da za kreditno pogodbo, ki je sklenjena s kršitvijo teh zahtev, ne zapadejo obresti in stroški – Dopustnost – Zahteva

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/48, člena 10(2) in 23)

1.      Člen 10(1) in (2) Direktive 2008/48 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 87/102 v povezavi s členom 3(m) te direktive je treba razlagati tako, da:

ni potrebno, da je kreditna pogodba nujno pripravljena kot en dokument, vendar morajo biti vsi elementi iz člena 10(2) navedene direktive pripravljeni na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov;

ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, prvič, da morata kreditno pogodbo, ki spada na področje uporabe Direktive 2008/48 in ki je pripravljena na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, stranki podpisati in, drugič, da se ta zahteva po podpisu uporablja za vse elemente te pogodbe, na katere se nanaša člen 10(2) te direktive.

Čeprav ni potrebno, da so vsi elementi iz člena 10(2) Direktive 2008/48 nujno vključeni v en sam dokument, je treba navesti, da morajo biti ob upoštevanju odstavka 1 tega člena vsi elementi, ki so našteti v navedenem odstavku 2, pripravljeni na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov in biti sestavni del kreditne pogodbe. Ker morajo biti poleg tega elementi iz člena 10(2) Direktive 2008/48 navedeni jasno in jedrnato, je potrebno, da kreditna pogodba vsebuje jasno in natančno sklicevanje na druge listine ali druge trajne nosilce podatkov, v katerih so ti elementi, ki so bili dejansko posredovani potrošniku pred sklenitvijo pogodbe, tako da se je lahko dejansko seznanil z vsemi svojimi pravicami in obveznostmi.

Člen 10(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/48 določa, da ta člen ne posega v nobena nacionalna pravila o veljavnosti sklenitve kreditnih pogodb, če so ta skladna s pravom Unije. V tem smislu je zahteva po podpisu strank nacionalno pravilo o veljavnosti sklenitve kreditnih pogodb v smislu člena 10(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/48.

Glede tega, če država članica v nacionalnih predpisih določi, da se zahteva po podpisu uporablja za vse elemente te pogodbe, kar mora preveriti predložitveno sodišče, niti Direktiva 2008/48 niti pravo Unije na splošno ne nasprotujeta tej zahtevi.

(Glej točke 33, 34, 39, 40, 44, 45 in točko 1 izreka.)

2.      Člen 10(2)(h) Direktive 2008/48 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 87/102 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi navedeno, kdaj zapade vsako plačilo, ki ga mora opraviti potrošnik, s sklicevanjem na natančen datum, če pogoji v tej pogodbi potrošniku omogočajo, da brez težav in z gotovostjo razbere datume teh plačil.

(Glej točko 50 in točko 2 izreka.)

3.      Člen 10(2)(h) in (i) Direktive 2008/48 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 87/102 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi z določenim trajanjem, v skladu s katero se glavnica kredita povrne v zaporednih obrokih, v obliki preglednice odplačil pojasnjeno, kolikšen del vsakega plačila bo namenjen vračilu te glavnice. Te določbe v povezavi s členom 22(1) navedene direktive nasprotujejo temu, da država članica določi takšno obveznost v nacionalnih predpisih.

Glede na jasno besedilo določb člena 10(2)(h), ki predpisuje, da morajo biti v kreditni pogodbi navedeni le znesek, število in pogostost plačil potrošnika in po potrebi vrstni red, in člen 10(2)(i) in (3), ki predpisuje, da ima posojilodajalec samo na zahtevo potrošnika obveznost, da mu posreduje finančni izkaz v obliki preglednice odplačil, je namreč mogoče sklepati, da Direktiva 2008/48 ne predpisuje obveznosti, da se v kreditno pogodbo vključi finančni izkaz v obliki preglednice odplačil.

Poleg tega, kar zadeva pogodbe, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2008/48, države članice ne smejo sprejeti obveznosti za pogodbene stranke, ki s to direktivo niso določene, če gre za usklajevalne določbe te direktive na področju, na katero se te obveznosti nanašajo. Ugotoviti pa je treba, da člen 10(2) te Direktive pomeni takšno uskladitev v zvezi z elementi, ki morajo biti obvezno vključeni v kreditno pogodbo.

(Glej točke od 52 do 56, 59 in točko 3 izreka.)

4.      Člen 23 Direktive 2008/48 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 87/102 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, da se za kreditno pogodbo v primeru, da v njej niso navedeni vsi elementi, ki se zahtevajo s členom 10(2) te direktive, šteje, da je sklenjena brez obresti in stroškov, če gre za element, katerega odsotnost lahko ovira možnost potrošnika, da oceni obseg svojih obveznosti.

Obveznost, da se v kreditni pogodbi navedejo elementi, kot so efektivna obrestna mera iz člena 10(2)(g) Direktive 2008/48, število in pogostost plačil v skladu s členom 10(2)(h) te direktive in – če je to potrebno – izjava, da bo treba plačati notarsko pristojbino, ter zahtevana poroštva in zavarovanja, kot to določa člen 10(2)(n) in (o) navedene direktive, je namreč bistvena. Ker to, da v taki pogodbi ti elementi niso navedeni, lahko zmanjša možnost potrošnika, da oceni obseg svojih obveznosti, je treba sankcijo, da dajalec kredita izgubi pravico do obresti in stroškov, šteti za sorazmerno v smislu člena 23 Direktive 2008/48.

(Glej točke 70, 71, 73 in točko 4 izreka.)