Language of document : ECLI:EU:C:2016:214

Byla C‑324/14

Partner Apelski Dariusz

prieš

Zarząd Oczyszczania Miasta

(Krajowa Izba Odwoławcza prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Ūkio subjektų techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai – 48 straipsnio 3 dalis – Galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais – Sąlygos ir taisyklės – Dalyvio ryšių su kitais subjektais pobūdis – Pasiūlymo pakeitimas – Elektroninio aukciono pripažinimas negaliojančiu ir naujo surengimas – Direktyva 2014/24/ES“

Santrauka – 2016 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Sutarčių sudarymas – Kokybinės atrankos kriterijai – Techniniai ir profesiniai pajėgumai – Galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais – Ribos – Perkančiosios organizacijos teisė nustatyti minimalų pajėgumo reikalavimą dalyviui – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 44 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis)

2.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Sutarčių sudarymas – Kokybinės atrankos kriterijai – Techniniai ir profesiniai pajėgumai – Galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais – Išsamių pasinaudojimo šia galimybe sąlygų nustatymas skelbime apie pirkimą arba specifikacijoje – Leistinumas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 48 straipsnio 2 ir 3 dalys)

3.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Sutarčių sudarymas – Vienodo požiūrio į konkurso dalyvius ir skaidrumo principai – Apimtis – Perkančiosios organizacijos sutikimas atplėšus vokus su pasiūlymais priimti dalyvio prašymą padaryti esminį savo pasiūlymo pakeitimą – Neleistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 2 straipsnis)

4.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18 – Sutarčių sudarymas – Vienodo požiūrio į konkurso dalyvius ir skaidrumo principai – Apimtis – Dalyvis, sudarant viešojo pirkimo sutartį elektroninio aukciono būdu, nepakviestas jame dalyvauti, nepaisant jo pasiūlymo priimtinumo – Neleistinumas – Perkančiosios organizacijos pareiga pripažinti aukcioną negaliojančiu ir surengti naują

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 2 straipsnis ir 54 straipsnio 4 dalis)

5.        Teisės aktų derinimas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2014/24 – Galiojimas laiko atžvilgiu – Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pasirinkto viešojo pirkimo sutarties sudarymo būdo, priimtas nepasibaigus šios direktyvos perkėlimo terminui – Direktyvos netaikymas – Direktyvos 2004/18 nuostatų aiškinimas, atsižvelgiant į Direktyvos 2014/24 nuostatas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 48 straipsnio 3 dalis ir Direktyvos 2014/24 2 konstatuojamoji dalis ir 63 straipsnio 1 dalis)

1.        Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis, siejamos su šios direktyvos 44 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas bet kuriam ūkio subjektui pripažįstama teisė konkrečios sutarties atveju remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais, jei kandidatas ar dalyvis įrodo perkančiajai organizacijai, kad jam tikrai bus prieinami šių subjektų ištekliai, būtini šiai sutarčiai įvykdyti.

Vis dėlto pagal Direktyvos 2004/18 nuostatas nedraudžiama, kad naudojimasis tokia teise būtų ribojamas esant ypatingoms aplinkybėms. Iš tikrųjų yra tokių darbų, kuriems dėl jų ypatybių reikalingi tam tikri pajėgumai, kurių neįmanoma pasiekti sujungus mažesnius kelių ūkio subjektų pajėgumus. Tokiu atveju perkančioji organizacija pagrįstai gali reikalauti, kad minimalius atitinkamo pajėgumo reikalavimus atitiktų vienas ūkio subjektas arba tam tikrais atvejais ribotas skaičius ūkio subjektų, kaip tai numatyta Direktyvos 2004/18 44 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, jei toks reikalavimas susijęs su atitinkamos sutarties objektu ir yra jam proporcingas. Be to, negalima atmesti galimybės, kad ypatingomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo pobūdį ir tikslus, trečiasis subjektas negali perduoti dalyviui savo pajėgumų, kurie būtini tam tikrai pirkimo sutarčiai įvykdyti. Todėl tokiomis aplinkybėmis dalyvis gali remtis tokiais pajėgumais tik tuo atveju, jei trečiasis subjektas tiesiogiai ir asmeniškai dalyvauja vykdant atitinkamą pirkimo sutartį.

(žr. 39–41, 49 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 48 straipsnio 2 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad atsižvelgdama į tam tikros pirkimo sutarties objektą ir jos tikslus perkančioji organizacija, siekdama, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta, gali esant ypatingoms aplinkybėms skelbime apie pirkimą arba specifikacijose aiškiai nurodyti išsamias taisykles, pagal kurias ūkio subjektas gali remtis kitų subjektų pajėgumais, jeigu šios taisyklės susijusios su tos pirkimo sutarties objektu ir tikslais ir yra jiems proporcingos.

Nors tiesa, kad dalyvis gali laisvai rinktis, pirma, kokio teisinio pobūdžio ryšį jis siekia sukurti su kitais subjektais, kurių pajėgumais remiasi siekdamas įvykdyti konkrečią sutartį, ir, antra, šio ryšio įrodymo būdus, naudojimasis teise remtis šių kitų subjektų pajėgumais, atsižvelgiant į atitinkamos pirkimo sutarties objektą ir jos tikslus, gali būti ribojamas esant ypatingoms aplinkybėms. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nusprendžia tokia teise pasinaudoti, ji turi užtikrinti, kad jos nustatomos taisyklės bus susijusios su tos sutarties objektu ir tikslais ir jiems bus proporcingos.

(žr. 52, 54, 56, 58 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 straipsnyje įtvirtinti ūkio subjektų vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama perkančiajai organizacijai atplėšus vokus su pasiūlymais, pateiktus vykstant viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrai, priimti ūkio subjekto, pateikusio pasiūlymą dėl viso pirkimo, prašymą atsižvelgti į jo pasiūlymą sudarant sutartį tik dėl kai kurių šio pirkimo dalių.

Pagal vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus ir paisant skaidrumo pareigos vykstant viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrai draudžiamos bet kokios perkančiosios organizacijos ir dalyvio derybos, o tai reiškia, kad pateikus pasiūlymą jo iš principo negalima keisti, nesvarbu, ar tai būtų daroma perkančiosios organizacijos, ar konkurso dalyvio iniciatyva. Šiuo tikslu nors pagal Direktyvos 2004/18 2 straipsnį nedraudžiama atskirais atvejais pataisyti ar papildyti pasiūlymo duomenų, be kita ko, dėl to, kad akivaizdžiai būtina tik juos paaiškinti arba ištaisyti akivaizdžias fakto klaidas, perkančioji organizacija turi įsitikinti, be kita ko, kad prašymas pateikti tam tikro pasiūlymo paaiškinimus nelemtų to, kad atitinkamas dalyvis iš tikrųjų galiausiai pateiks naują pasiūlymą. Tai taikoma ir tuo atveju, kai ūkio subjektas perkančiajai organizacijai jau atplėšus vokus su pasiūlymais nurodo atitinkamo pirkimo dalių eiliškumo tvarką, pagal kurią turėtų būti vertinamas jo pasiūlymas.

(žr. 62–64, 68, 70 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

4.        Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 straipsnyje įtvirtinti ūkio subjektų vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos reikalaujama pripažinti negaliojančiu elektroninį aukcioną, į kurį nepakviestas priimtiną pasiūlymą pateikęs subjektas, ir surengti naują aukcioną, net jeigu negalima teigti, kad pašalinto subjekto dalyvavimas būtų pakeitęs aukciono rezultatą.

Kai dalyvis pateikia priimtiną pasiūlymą ir dėl to atitinka skelbime apie pirkimą numatytus kriterijus, perkančioji organizacija privalo, kaip matyti iš Direktyvos 2004/18 54 straipsnio 4 dalies, užtikrinti, kad jis galės pasinaudoti teise tam tikrais atvejais dalyvauti elektroniniame aukcione. Todėl, kai toks dalyvis nepakviečiamas dalyvauti tokiame aukcione, pagal Direktyvos 2004/18 2 straipsnyje įtvirtintus ūkio subjektų vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principus reikalaujama, kad perkančioji organizacija pripažintų negaliojančiu tokį aukcioną ir surengtų naują. Tokia išvada galioja, neatsižvelgiant į tai, ar pašalinto subjekto dalyvavimas būtų pakeitęs aukciono rezultatą, nes jo naudojimasis teise dalyvauti elektroniniame aukcione niekaip negali būti siejamas su numanomu jo rezultatu ir dėl to negalima jos automatiškai nesuteikti dėl hipotetinių perkančiosios organizacijos svarstymų.

(žr. 76–79, 81 punktus, rezoliucinės dalies 4 punktą)

5.        Sudarant viešojo pirkimo sutartis iš esmės taikytina direktyva, galiojanti tuo momentu, kai perkančioji organizacija pasirenka procedūrą, kurios laikysis, ir galutinai išsprendžia klausimą, ar privaloma iš anksto skelbti konkursą viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tačiau direktyvos, kurios perkėlimo terminas pasibaigė po šio momento, nuostatos netaikytinos.

Šiuo tikslu kalbant apie viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą, apie kurią paskelbta prieš priimant Direktyvą 2014/24, reikia pažymėti, kad Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 48 straipsnio 3 dalies nuostatos negali būti aiškinamos atsižvelgiant į Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalies nuostatas. Nors tiesa, kaip skelbiama Direktyvos 2014/24 2 konstatuojamojoje dalyje, kad ja siekiama išaiškinti kai kurias svarbiausias sąvokas ir koncepcijas, kad būtų užtikrintas teisinis saugumas ir įtraukti tam tikri tvirtai nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos šioje srityje aspektai, šios direktyvos 63 straipsnyje padaryti esminiai pakeitimai, kiek tai susiję su ūkio subjekto teise remtis kitų subjektų pajėgumais vykstant viešajam pirkimui. Taigi, užuot Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalyje perėmus Direktyvos 2004/18 48 straipsnio 3 dalies tekstą ir patikslinus jos turinį, joje įtvirtintos naujos sąlygos, kurios nebuvo numatytos ankstesnėje teisinėje tvarkoje. Tokiomis sąlygomis ši Direktyvos 2014/24 nuostata negali būti naudojama kaip kriterijus aiškinant Direktyvos 2004/18 48 straipsnio 3 dalį, nes neprašoma išsklaidyti abejonių dėl pastarosios nuostatos turinio aiškinimo.

(žr. 83, 90–92, 94 punktus, rezoliucinės dalies 5 punktą)