Language of document : ECLI:EU:C:2016:286

Vec C‑572/14

Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte GmbH

proti

Amazon EU Sàrl a i.

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Článok 5 bod 3 – Pojem ‚nároky na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu‘ – Smernica 2001/29/ES – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Rozmnožovanie na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Nezaplatenie – Možnosť zahrnutia do pôsobnosti článku 5 bodu 3 nariadenia (ES) č. 44/2001“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. apríla 2016

Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu – Pojem – Žaloba smerujúca k získaniu odmeny dlhovanej podľa vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá zavádza systém primeranej kompenzácie upravený v článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 – Zahrnutie – Povinnosť zaplatiť odmenu spoločnosti kolektívnej správy autorských práv – Neexistencia vplyvu

[Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 3; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 5 ods. 2 písm. b)]

Článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba smerujúca k získaniu odmeny dlhovanej podľa vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá zavádza systém primeranej kompenzácie upravený v článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, spadá do oblasti nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, ak podľa uvedenej právnej úpravy má autor nárok na spravodlivú odmenu, ak v súvislosti s určitým dielom, ktoré sa verejne šíri vysielaním alebo je zaznamenané na obrazovom či zvukovom nosiči vyrobenom na komerčný účel, možno vzhľadom na druh tohto diela očakávať, že sa bude rozmnožovať na súkromné použitie alebo pre osobnú potrebu, ak sa nosiče uvádzajú na trh v tuzemsku na komerčné účely a za odplatu.

Pojem nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti zahŕňa akúkoľvek žalobu, ktorej cieľom je vyvodiť zodpovednosť žalovaného a ktorá nespadá pod zmluvné veci v zmysle článku 5 bodu 1 písm. a) nariadenia č. 44/2001.

V tejto súvislosti na jednej strane žaloba nespadá pod zmluvné veci, keďže záväzok zaplatiť odmenu nebol slobodne prevzatý daňovníkom, ale mu bol uložený vnútroštátnou právnou úpravou z dôvodu, že na komerčné účely a za odplatu uviedol na trh nosiče, ktoré môžu slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín chránených diel.

Na druhej strane uvedená žaloba smeruje k vyvodeniu zodpovednosti žalovaného, keďže táto žaloba je založená na tom, že žalovaný porušil ustanovenia predmetnej vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá mu ukladá povinnosť zaplatiť primeranú odmenu, a toto porušenie je protiprávnym konaním spôsobujúcim ujmu žalobcovi. Nezaplatenie uvedenej primeranej odmeny totiž predstavuje skutočnosť, ktorá zakladá nárok na náhradu škody v zmysle článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001, keďže účelom tejto odmeny je odškodniť autorov za vyhotovenie rozmnoženiny ich chránených diel na súkromné použitie bez ich povolenia, takže ju treba považovať za protihodnotu za ujmu, ktorá vznikla autorom v dôsledku takejto rozmnoženiny bez ich povolenia. Skutočnosť, že táto odmena sa platí nie nositeľom výlučného práva rozmnožovania, ktorých má odškodniť, ale spoločnosti kolektívnej správy autorských práv, je v tejto súvislosti irelevantná, keďže podľa dotknutej právnej úpravy iba takéto spoločnosti môžu uplatniť nárok na uvedenú odmenu.

(pozri body 32, 37, 38, 43 – 46, 50, 53 a výrok)