Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2017 r. – J.M. E.V. e hijos / EUIPO – Masi (MASSI)

(Sprawa T-2/17)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: J.M. E.V. e hijos, SRL (Granollers, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokaci M. Ceballos Rodríguez i J. Güell Serra)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Alberto Masi (Mediolan, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „MASSI” – unijny znak towarowy nr 414 086

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 października 2016 r. (sprostowana decyzją z dnia 3 listopada 2016 r.) w sprawie R 793/2015-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

oddalenie złożonego przez Alberta Masiego wniosku o unieważnienie prawa do znaku, dotyczącego rejestracji nr 414086 „MASSI” dla klasy 12;

obciążenie EUIPO i – w przypadku wstąpienia do postępowania – drugiej strony w postępowaniu przed EUIPO kosztami niniejszego postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 56 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009  (res iudicata);

Niezastosowanie art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

____________