Language of document :

Žaloba podaná 3. januára 2017 – J.M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(vec T-2/17)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španielsko) (v zastúpení: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Alberto Masi (Miláno, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MASSI“ – ochranná známka Európskej únie č. 414 086.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. októbra 2016 (opravené rozhodnutím z 3. novembra 2016) vo veci R 793/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podal p. Alberto Masi proti zápisu ochrannej známky Európskej únie č. 414086 „MASSI“ v triede 12,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred EUIPO v prípade, že vstúpi do konania, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 56 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (res iudicata),

neuplatnenie článku 53 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 2, písm. c) nariadenia č. 207/2009.

____________