Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 15 декември 2016 г. — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Дело C-645/16)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Ответник: Demeures terre et tradition SARL

Преюдициален въпрос

Приложим ли е член 17 от Директива 86/653/ЕИО1 на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители, когато договор за търговско представителство е прекратен по време на предвидения в него срок за изпитване?

____________

1 ОВ L 382, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 176.