Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 15.12.2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL v. Demeures terre et tradition SARL

(Asia C-645/16)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Vastapuoli: Demeures terre et tradition SARL

Ennakkoratkaisukysymys

Sovelletaanko jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY1 17 artiklaa silloin, kun kauppaedustussopimus lakkaa sopimuksen mukaisen koeajan kuluessa?

____________

1 EYVL 1986, L 382, s. 17.