Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 15 december 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Zaak C-645/16)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour de cassation

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Verwerende partij: Demeures terre et tradition SARL

Prejudiciële vraag

Is artikel 17 van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten1 , van toepassing wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd tijdens de daarin bedongen proefperiode?

____________

1 PB L 382, blz. 17.