Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 15 grudnia 2016 r. – Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Sprawa C-645/16)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Strona przeciwna: Demeures terre et tradition SARL

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 17 dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek1 znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy rozwiązanie umowy przedstawicielstwa handlowego następuje w uzgodnionym w tejże umowie okresie próbnym?

____________

1 Dz.U. L 382, s. 17.