Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

20 юли 2016 година

Дело F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски“

Предмет:      Искане за определяне на съдебните разноски, подадено от Европейската комисия вследствие на определението на Съда на публичната служба от 14 май 2013 г., Marcuccio/Комисия (F‑4/12, EU:F:2013:61)

Решение:      Определя общия размер на съдебните разноски, които г‑н Luigi Marcuccio трябва да възстанови на Европейската комисия като подлежащи на възстановяване съдебни разноски по дело F‑4/12, на сумата от 1 500 EUR. Върху сумата, посочена в точка 1, следва да се начислят лихви за забава от датата на съобщаването на настоящото определение до датата на действителното ѝ плащане, платими по лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за основните ѝ операции по рефинансиране, на първия ден от месеца, в който е падежът на плащането, увеличен с три цяло и половина процентни пункта.

Резюме

Съдебно производство — Съдебни разноски — Определяне — Определяне на съдебните разноски, извършено въз основа на конкретна информация, предоставена от молителя, или, при липса на такава, по справедливост от съда на Съюза — Фиксиран характер на адвокатското възнаграждение — Липса на въздействие върху правото на преценка на съда

(член 105, буква в) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

За да се прецени необходимият характер на действително направените за целите на производството разходи, направилата искането страна трябва да предостави конкретна информация. Аналогично обстоятелството, че възнаграждението е предварително твърдо определено, няма значение за преценката на Съда на публичната служба относно сумата, която трябва да се възстанови като съдебни разноски, тъй като съдът се основава на ясно установени в съдебната практика критерии и на конкретната информация, която страните трябва да му предоставят. Въпреки че липсата на такава информация не е пречка за това Съда на публичната служба да определи по справедливост размера на подлежащите на възстановяване съдебни разноски, тя го задължава да извърши стриктна преценка на исканията на молителя.

(вж. т. 28)

Позоваване на:

Съд — определение от 17 февруари 2004 г., DAI/ARAP и др., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, т. 23

Общ съд — определения от 31 март 2011 г., Tetra Laval/Комисия, T‑5/02 DEP и T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, т. 68 и от 28 май 2013 г., Marcuccio/Комисия, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, т. 16