Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 20. julija 2016

Zadeva F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov, ki ga je na podlagi sklepa Sodišča za uslužbence z dne 14. maja 2013, Marcuccio/Komisija (F‑4/12, EU:F:2013:61), vložila Evropska komisija.

Odločitev:      Skupni znesek stroškov, ki jih mora L. Marcuccio povrniti Evropski komisiji iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, v zadevi F‑4/12, znaša 1500 EUR. Znesku, navedenemu v točki 1, bodo pripisane zamudne obresti od datuma vročitve tega sklepa do datuma plačila, in sicer po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja in velja prvi dan meseca, v katerem zapade plačilo, povečani za tri in pol odstotne točke.

Povzetek

Sodni postopek – Stroški – Odmera – Odmera na podlagi natančnih navedb vlagatelja predloga za povrnitev stroškov ali, če teh navedb ni, pravične presoje sodišča Unije – Pavšalnost odvetniške nagrade – Nevplivanje na diskrecijsko pravico sodišča

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

Za presojo nujnosti izdatkov, ki so vlagatelju predloga za povrnitev stroškov dejansko nastali zaradi sodnega postopka, mora vlagatelj predložiti natančne navedbe. To, da je odvetniška nagrada pavšalna, ne vpliva na presojo Sodišča za uslužbence glede zneska, katerega povrnitev se lahko predlaga na podlagi stroškov, ker se sodišče opira na ustaljena merila sodne prakse in na natančne navedbe, ki mu jih morajo predložiti stranke. Neobstoj teh podatkov Sodišču za uslužbence sicer ne preprečuje, da bi na podlagi pravične presoje odmerilo višino stroškov, ki se povrnejo, vendar pa ga ta okoliščina postavlja v položaj, v katerem mora opraviti strogo presojo zahtevkov vlagatelja predloga.

(Glej točko 28.)

Napotitev na:

Sodišče: sklep z dne 17. februarja 2004, DAI/ARAP in drugi, C‑321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, točka 23;

Splošno sodišče Evropske unije: sklepa z dne 31. marca 2011, Tetra Laval/Komisija, T‑5/02 DEP in T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, točka 68, in z dne 28. maja 2013, Marcuccio/Komisija, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, točka 16.