Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

20 юли 2016 година

Дело F‑43/14

Wanda Gaj

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично недопустима и частично явно неоснователна — Член 81 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Wanda Gaj иска отмяна, от една страна, на решението на Европейската комисия от 19 август 2013 г., с което се приключва преписката относно прехвърлянето на придобитите от нея пенсионни права по френската пенсионна система преди постъпването ѝ на служба в Комисията, и от друга страна, на решението на Комисията от 18 септември 2013 г., с което по нейно искане се определя броят допълнителни години осигурителен стаж към пенсионната схема на Европейския съюз, получен в резултат от прехвърлянето на посочените пенсионни права

Решение:      Отхвърля жалбата като частично недопустима и частично явно неоснователна. Г‑жа Wanda Gaj понася собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 и член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

Предложението за бонус към осигурителния стаж, за което длъжностното лице е уведомено с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Европейския съюз на пенсионни права, придобити по друга пенсионна схема, не поражда правнообвързващо действие, което да засяга пряко и непосредствено правното положение на неговия адресат, изменяйки го съществено, и не може да бъде квалифицирано като увреждащ акт по смисъла на член 91, параграф 1 от Статута.

(вж. т. 23)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 73, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 65 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 69